Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 1.3.2024 16:46:35
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katalog/publikace'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Chemická kinetika


Autor Bartovská Lidmila
Vydavatel VŠCHT Praha (0. vydání, verze 1.0, 2008)
ISBN 978-80-7080-670-8
Počet stran 253
Počet obrázků 81
Cena 218 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta představují doplňkový učební text k přednáškám předmětu Chemická kinetika pro posluchače pražské Vysoké školy chemicko-technologické ve specializaci fyzikální chemie. Jejich náplň navazuje na základní kurz fyzikální chemie a je zaměřena na prohloubení a rozšíření znalostí o kinetice a katalýze. Učební text je rozdělen do jedenácti kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahují teoretickou část ilustrovanou řešenými příklady. Ty mají nejen seznámit uživatele textu s rutinním postupem výpočtu, ale také objasnit volbu užitého postupu výpočtu a přiblížit praktický dosah řešeného problému. Na konci každé kapitoly (mimo kapitoly 6) je zadána řada úloh na procvičení. V některých případech nejsou data zadána v jednotkách SI soustavy, aby byli studenti donuceni připravit si pro řešení úloh rozměrově konzistentní podklady, neboť i v praxi se často setkají s údaji ze starší literatury, uváděnými v různých soustavách jednotek. U všech úloh jsou uvedeny výsledky. Jako doplněk těchto skript najdou studenti, kteří si s řešením některých úloh nemohou poradit, na webové stránce Ústavu fyzikální chemie VŠCHT úplné řešení úloh za použití Excelu, popř. i programu Maple.

První dvě kapitoly jsou věnovány základním pojmům jako reakční rychlost a její teplotní závislost, rychlostní rovnice pro jednoduché jednosměrné reakce ve vsádkových reaktorech, řád reakce a jeho stanovení. V další kapitole jsou probrány jednoduché simultánní reakce. Mechanismy chemických reakcí a teorie chemické kinetiky jsou předmětem čtvrté kapitoly. Průběhem homogenních reakcí v průtokovém uspořádání za izotermních i adiabatických podmínek se zabývá pátá kapitola. Následující kapitola představuje krátký úvod ke katalyzovaným reakcím, kterým jsou věnovány další tři kapitoly: sedmá, zabývající se heterogenní katalýzou v systémech pevná látka-plyn, osmá o homogenní katalýze a devátá, v níž je probrána enzymová katalýza a inhibice. Poslední dvě kapitoly shrnují různé tvary kinetických rovnic pro vsádkové i průtokové reaktory.

  • 1 ZÁKLADNÍ POJMY A VZTAHY
   • 1.1 Klasifikace chemických reakcí
    • 1.2.1 Definice reakční rychlosti
    • 1.2.2 Jiné vyjádření reakční rychlosti
   • 1.2 Reakční rychlost
   • 1.3 Diferenciální rychlostní rovnice
    • 1.3.1 Rychlostní konstanta
    • 1.3.2 Koncentrační funkce, řád reakce
    • 1.3.3 Molekularita reakce
    • 1.3.4 Reakční mechanismus
   • 1.4 Integrální rychlostní rovnice
   • 1.5 Úlohy
  • 2 KINETICKÁ ANALÝZA JEDNODUCHÝCH HOMOGENNÍCH REAKCÍ
   • 2.1 Kinetická měření
    • 2.1.1 Chemické metody
    • 2.1.2 Fyzikální metody
   • 2.2 Stanovení řádu reakce a rychlostní konstanty
    • 2.2.1 Integrální metoda
    • 2.2.2 Metoda poločasů
    • 2.2.3 Diferenciální metody
    • 2.2.4 Stanovení dílčích reakčních řádů
   • 2.3 Úlohy
  • 3 SIMULTÁNNÍ REAKCE
   • 3.1 Protisměrné (vratné) reakce
    • 3.1.1 Reakce A ⇆ B, obě dílčí reakce prvého řádu
    • 3.1.2 Reakce A ⇆ D + E, A + B ⇆ D, A + B ⇆ D + E
    • 3.1.3 Kinetika & termodynamika (vratné reakce & chemická rovnováha)
    • 3.1.4 Chemická relaxace
   • 3.2 Bočné (paralelní) reakce
    • 3.2.1 Rozvětvené reakce
    • 3.2.2 Konkurenční reakce
   • 3.3 Následné (konzekutivní) reakce
   • 3.4 Úlohy
  • 4 MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY
   • 4.1 Kinetický rozbor - řešení komplexního mechanismu
    • 4.1.1 Základní principy
    • 4.1.2 Lindemannův výklad reakcí prvého řádu
   • 4.2 Řetězové reakce
    • 4.2.1 Stadia řetězových reakcí
    • 4.2.2 Fotochemické reakce
    • 4.2.3 Rozvětvené řetězové reakce
   • 4.3 Teorie chemické kinetiky
    • 4.3.1 Arheniova rovnice
    • 4.3.2 Srážková teorie
    • 4.3.3 Teorie aktivovaného komplexu (teorie absolutní reakční rychlosti)
   • 4.4 Úlohy
  • 5 CHEMICKÉ REAKTORY
   • 5.1 Izotermní reaktory
    • 5.1.1 Diskontinuální reaktory
    • 5.1.2 Průtočné reaktory
     • 5.1.2.1 Průtočné reaktory s pístovým tokem
     • 5.1.2.2 Průtočné reaktory s dokonale promíchávaným obsahem
     • 5.1.2.3 Kaskáda průtočných promíchávaných reaktorů
   • 5.2 Adiabatické reaktory
   • 5.3 Porovnání různých typů průtočných reaktorů
   • 5.4 Úlohy
  • 6 KATALYZOVANÉ REAKCE
   • 6.1 Základní pojmy
   • 6.2 Funkce katalyzátoru
  • 7 HETEROGENNĚ KATALYZOVANÉ REAKCE
   • 7.1 Látkový transport
    • 7.1.1 Popis difuze
   • 7.2 Adsorpce a desorpce
    • 7.2.1 Rychlost adsorpce
    • 7.2.2 Adsorpční rovnováha
    • 7.2.3 Popis adsorpce v termínech teorie absolutních reakčních rychlostí
    • 7.2.4 Chemisorpce s disociací
   • 7.3 Povrchová reakce
    • 7.3.1 Jednosměrné reakce
    • 7.3.2 Protisměrné reakce
   • 7.4 Úplný popis heterogenně katalyzované reakce
   • 7.5 Kinetická analýza experimentálních dat
   • 7.6 Integrace rychlostních rovnic
   • 7.7 Úlohy
  • 8 HOMOGENNÍ KATALÝZA
   • 8.1 Mechanismus homogenně katalyzovaných reakcí
    • 8.1.1 Komplex Arrheniova typu
    • 8.1.2 Komplex van't Hoffova typu
   • 8.2 Reakce katalyzované kyselinami
    • 8.2.1 Obecná kyselá katalýza
    • 8.2.2 Specifická kyselá katalýza
   • 8.3 Reakce katalyzované zásadami
    • 8.3.1 Obecná bázická katalýza
    • 8.3.2 Specifická bázická katalýza
   • 8.4 Acidobázická katalýza
   • 8.5 Úlohy
  • 9 KINETIKA ENZYMATICKÝCH REAKCÍ
   • 9.1 Enzymová katalýza
    • 9.1.1 Mechanismus enzymových reakcí
    • 9.1.2 Vyhodnocení experimentálních dat
   • 9.2 Inhibice
    • 9.2.1 Mechanismus inhibice
    • 9.2.2 Kinetické parametry inhibovaných reakcí
    • 9.2.3 Diagnostika inhibovaných reakcí
   • 9.3 Úlohy
  • 10 PŘEHLED KINETICKÝCH ROVNIC PRO JEDNODUCHÉ HOMOGENNÍ REAKCE VE VSÁDKOVÝCH REAKTORECH
   • 10.1 Jednosměrné reakce nultého řádu νA A → produkty
   • 10.2 Jednosměrné reakce prvého řádu νA A → produkty
   • 10.3 Jednosměrné reakce druhého řádu
    • 10.3.1 νA A → produkty
    • 10.3.2 νA A + νB B → produkty, α = β = 1, cA0/|νA| = cB0/|νB|
    • 10.3.3 νA A + νB B → produkty, α = β = 1, cA0/|νA| ≠ cB0/|νB|
   • 10.4 Jednosměrné reakce n-tého řádu
    • 10.4.1 νA A → produkty
    • 10.4.2 νA A + νB B → produkty
   • 10.5 Protisměrné reakce
    • 10.5.1 Reakce oboustranně prvého řádu
    • 10.5.2 Přímá reakce prvého řádu, zpětná druhého řádu
    • 10.5.3 Přímá reakce druhého řádu, zpětná prvého řádu
    • 10.5.4 Přímá i zpětná reakce druhého řádu
   • 10.6 Bočné reakce
    • 10.6.1 Rozvětvené reakce prvého řádu
    • 10.6.2 Rozvětvené reakce druhého řádu
    • 10.6.3 Rozvětvené reakce druhého řádu
    • 10.6.4 Konkurenční bočné reakce
   • 10.7 Následné reakce
    • 10.7.1 Reakce prvého řádu, k1 ≠ k2
    • 10.7.2 Reakce prvého řádu, k1 >> k2 ,
    • 10.7.3 Reakce prvého řádu, k1 << k2
    • 10.7.4 Reakce prvého řádu, k1 = k2
  • 11 INTEGROVANÉ TVARY RYCHLOSTNÍCH ROVNIC PRO HOMOGENNÍ REAKCE V PRŮTOČNÝCH REAKTORECH S PÍSTOVÝM TOKEM ZA KONSTANTNÍHO TLAKU A TEPLOTY
   • 11.1 Symboly
   • 11.2 Jednosměrné reakce prvého řádu
   • 11.3 Jednosměrné reakce druhého řádu
   • 11.4 Jednosměrné reakce třetího řádu
   • 11.5 Protisměrné reakce - obě reakce prvého řádu
   • 11.6 Protisměrné reakce - obě reakce druhého řádu
   • 11.7 Protisměrné reakce - reakce prvého a druhého řádu
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi