Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 08:52:01
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Základy účetnictví


Autor Brada Jiří
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2007)
ISBN 978-80-7080-636-4
Počet stran 157
Cena 219 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Cílem publikace je seznámit studenty VŠCHT Praha, eventuálně další zájemce, se základy účetnictví. Snahou bylo vysvětlit specifiku jednotlivých účtových tříd a upozornit na vazby k příslušným právním předpisům. U frekventovaných účtů jsou rozhodující účetní případy dovedeny do úrovně účetních souvztažností.

  • 1 Úvod
   • 1.1 Regulace a právní úprava účetnictví
  • 2 Účetnictví
   • 2.1 Hospodářské prostředky
   • 2.2 Dlouhodobý majetek
   • 2.3 Oběžné prostředky
   • 2.4 Zdroje krytí hospodářských prostředků
   • 2.5 Rozvahový stav hospodářských prostředků
   • 2.6 Změny rozvahových stavů
   • 2.7 Účet
    • 2.7.1 Vlastnosti účtu:
   • 2.8 Třídění účtů
   • 2.9 Účtování na výsledkových účtech
   • 2.10 Soustava účetnictví
   • 2.11 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů
  • 3 Účetní zásady
  • 4 Popis jednotlivých účtových tříd
   • 4.1 Dlouhodobý majetek – třída 0
    • 4.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek
    • 4.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek
    • 4.1.3 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný – účtová skupina 03
    • 4.1.4 Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek – účetní skupina 04
    • 4.1.5 Poskytnutí zálohy na dlouhodobý majetek – účtová skupina 05
    • 4.1.6 Dlouhodobý finanční majetek – účtová skupina 06
    • 4.1.7 Účtování v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek
   • 4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku
    • 4.2.1 Vyřazení dlouhodobého majetku z titulu prodeje
    • 4.2.2 Vyřazení dlouhodobého majetku z titulu likvidace
    • 4.2.3 Vyřazení dlouhodobého majetku z titulu darování
    • 4.2.4 Vyřazení dlouhodobého majetku z titulu manka
    • 4.2.5 Vyřazení dlouhodobého majetku z titulu škod (živelné pohromy)
    • 4.2.6 Vyřazení dlouhodobého majetku z titulu převeden do osobního vlastnictví podnikatele
   • 4.3 Odpisování dlouhodobého majetku
    • 4.3.1 Pořízení, odpisování a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
   • 4.4 Zásoby - účtová třída 1
    • 4.4.1 Oceňování zásob
    • 4.4.2 Účtování zásob podle varianty A
    • 4.4.3 Účtování materiálu a zboží na cestě
    • 4.4.4 Účtování zásob vlastní výroby
    • 4.4.5 Účtování nakoupených zásob podle varianty B
   • 4.5 Krátkodobý finanční majetek – účtová třída 2
    • 4.5.1 Účtová skupina 21 – Peníze
    • 4.5.2 Účtová skupina – 22 – Účty v bankách
    • 4.5.3 Účtová skupina – 23 – Krátkodobé úvěry
    • 4.5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci
    • 4.5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek
   • 4.6 Zúčtovací vztahy - účtová třída 3
    • 4.6.1 Pohledávky za odběrateli – účtová skupina 31
    • 4.6.2 Závazky krátkodobé – účtová skupina 32
    • 4.6.3 Zúčtování se zaměstnanci - účtová skupina 33
    • 4.6.4 Účtování mezd a osobních nákladů
    • 4.6.5 Zúčtování daní a dotací – účtová skupina 34
    • 4.6.6 Pohledávky za společníky, účastníky sdružení – účtová skupina 35
    • 4.6.7 Závazky ke společníkům, účastníkům sdružení – účtová skupina 36
    • 4.6.8 Jiné pohledávky a závazky – účtová skupina 37
    • 4.6.9 Přechodné účty aktiv a pasiv – účtová skupina 38
   • 4.7 Dohadné účty aktivní
   • 4.8 Dohadné účty pasivní
   • 4.9 Kurzové rozdíly
    • 4.9.1 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – účtová třída 4
    • 4.9.2 Základní kapitál a kapitálové fondy – účtová skupina 41
    • 4.9.3 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku – účtová skupina 42
    • 4.9.4 Výsledek hospodaření – účtová skupina 43
    • 4.9.5 Rezervy – účtová skupina 45
    • 4.9.6 Bankovní úvěry –účtová skupina 46
    • 4.9.7 Dlouhodobé závazky – účtová třída 47
   • 4.10 Náklady a výnosy
   • 4.11 Náklady - třída 5
    • 4.11.1 Spotřebované nákupy – účtová skupina 50
    • 4.11.2 Služby - účtová skupina 51
    • 4.11.3 Osobní náklady – účtová skupina 52
    • 4.11.4 Daně a poplatky – účtová skupina 53
    • 4.11.5 Jiné provozní náklady – účtová skupina 54
    • 4.11.6 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky – účtová skupina 55
    • 4.11.7 Finanční náklady – účtová skupina 56
    • 4.11.8 Daň z příjmu – účtová skupina 59
   • 4.12 Výnosy
    • 4.12.1 Tržby za vlastní výkony a zboží – účtová skupina 60
    • 4.12.2 Změna stavu zásob vlastní činnosti – účtová skupina 61
    • 4.12.3 Aktivace – účtová skupina 62
    • 4.12.4 Jiné provozní výnosy – účtová skupina 64
    • 4.12.5 Finanční výnosy –účtová skupina 66
    • 4.12.6 Mimořádné výnosy – účtová skupina 68
  • 5 Účetní závěrka
   • 5.1 Uzavírání účetních knih
   • 5.2 Zjištění účetního hospodářského výsledku
   • 5.3 Účtování výsledku hospodaření
  • 6 CASH FLOW
   • 6.1 Úvod
   • 6.2 Definice pojmu peníze pro účely cash flow
   • 6.3 Metody sestavení výkazu cash flow
   • 6.4 Tabulka pro sestavení cash flow nepřímou metodou
    • 6.4.1 Model tabulky cash flow podle ČÚS č.023
    • 6.4.2 Rozdělení tabulky
    • 6.4.3 Výsledkové účetní případy nepeněžního charakteru
    • 6.4.4 Výsledkové účetní případy s potenciálně peněžním charakterem, neuvedené ve výkazu samostatně
    • 6.4.5 Výsledkové účetní případy s potenciálně peněžním charakterem, které jsou uvedeny v samostatné položce výkazu
    • 6.4.6 Volba jiného modelu
    • 6.4.7 Výpočet cash flow
   • 6.5 Obsahová náplň položek modelové tabulky
   • 6.6 Závěr
  • 7 Prvky účetní soustavy
   • 7.1 Účetní doklady
    • 7.1.1 Zpracování účetních dokladů
   • 7.2 Účetní zápisy
   • 7.3 Účetní knihy
  • 8 Směrná účtová osnova
   • 8.1 Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
   • 8.2 Účtová třída 1 – Zásoby
   • 8.3 Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
   • 8.4 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
   • 8.5 Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   • 8.6 Účtová třída 5 – Náklady
   • 8.7 Účtová třída 6 – Výnosy
   • 8.8 Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
   • 8.9 Účtové třídy 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví
  • 9 Účtový rozvrh používaný v tomto učebním textu
   • 9.1 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
   • 9.2 Účtová třída 1 – Zásoby
   • 9.3 Účtová třída 2 – Finanční účty
   • 9.4 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
   • 9.5 Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   • 9.6 Účtová třída 5 – Náklady
   • 9.7 Účtová třída 6 – Výnosy
   • 9.8 Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi