Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 5.12.2022 14:26:33
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katalog/publikace'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Aplikovaná a technická hydrobiologie


Autor Říhová Ambrožová Jana
Vydavatel VŠCHT Praha (2. vydání, 2003 (2007 dotisk))
ISBN 978-80-7080-521-3
Počet stran 226
Počet obrázků 117
Cena 338 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta Aplikovaná a technická hydrobiologie se zabývají obecnou hydrobiologií a její aplikací v přidružených oborech a technologiích. Podány jsou všechny potřebné informace a návaznosti se spolupracujícími obory a podobory, např. legislativa, hygiena, mikrobiologie, hydrochemie, technologie úpravy vody a technologie čištění odpadních vod. Skripta jsou určena nejen pro studenty VŠCHT Praha Ústavu technologie vody a prostředí, ale i pro studenty jiných škol, vědních směrů se zaměřením na aplikované obory hydrobiologie či pro zájemce o uvedenou problematiku.

Text, rozdělený do deseti tématických okruhů, je na 226 stranách včetně 117 obrázků a grafů a 18 tabulek, seznam literatury čítá 311 položek. První kapitola je věnována úvodu do předmětu, seznamuje se základními hydrobiologickými a ekologickými pojmy, s historií a aplikovatelností oboru. Krátce jsou zmíněny základy taxonomie a zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou. Druhá kapitola specifikuje druhy, typy a biotopy povrchových a podzemních vod. Hydrobiologie stojatých vod je uvedena ve třetí kapitole. Popsány jsou abiotické fyzikální a chemické podmínky biotopu, biocenóza stojatých vod, biologická produktivita a hydrobiologické metody včetně způsobu odběru vzorků a jejich zpracování. Extrémním biotopům, zde acidifikované a eutrofizované s dopady na biocenózu, je vyčleněna čtvrtá kapitola skript. V páté kapitole je charakterizována hydrobiologie tekoucích vod, jejich abiotické a biotické faktory a změny biocenóz v podélném říčním profilu. Podstatnou část skript zaujímá šestá kapitola týkající se problematiky vodárenské biologie. Po technologické i hydrobiologické stránce jsou charakterizovány vodní zdroje a vodárenské provozy včetně technologických závad způsobených výskytem organismů. Je hodnocena účinnost procesu úpravy vody z hydrobiologického hlediska, organoleptické závady a požadavky na jakost pitné vody včetně hygieny. Biologie užitkových vod, zejména vod pro rekreaci, závlahy a průmysl, je specifikována v sedmé kapitole. Problematika znečišťování, samočištění a biologie odpadních vod je nastíněna v osmé kapitole. Na ní navazující je devátá kapitola, zabývající se čistírenskou biologií a způsoby mechanického, biologického a chemického čištění odpadních vod. Je uveden postup nakládání s čistírenskými kaly, požadavky na vypouštění odpadních vod a biologické hodnocení odtoků z čistíren. Poslední, desátá kapitola, pojednává o toxicitě, toxických látkách a testech toxicity. Kapitola je návodem k provádění základní baterie testů akutní, chronické a subchronické toxicity na vybraných organismech. Zmíněna je metoda stanovení trofického potenciálu a v neposlední řadě i využití testů toxicity v praxi.

  • 0 OBSAH
  • 0 OBSAH
  • 2 ÚVOD DO PŘEDMĚTU
   • 2.1 Charakteristika oboru hydrobiologie
    • 2.6.1.1 Bakterie
    • 2.6.1.2 Mikromycety
   • 2.2 Historie oboru
   • 2.3 Základní hydrobiologické pojmy
   • 2.4 Základy taxonomie
   • 2.5 Systematické členění rostlin a živočichů (zjednodušený přehled)
   • 2.6 Charakteristika vybraných skupin organismů
    • 2.6.1 Destruenti
    • 2.6.2 Producenti
     • 2.6.2.1 Mikrophyta (nižší rostliny)
     • 2.6.2.2 Makrophyta (vyšší rostliny)
    • 2.6.3 Konzumenti
     • 2.6.3.1 Protozoa (prvoci, jednobuněční)
     • 2.6.3.2 Metazoa (mnohobuněční)
  • 3 DRUHY A TYPY VOD
   • 3.1 Koloběh vody
   • 3.2 Podzemní a povrchové vody
   • 3.3 Biotopy stojatých vod
    • 3.3.1 Jezera
    • 3.3.2 Rybníky
    • 3.3.3 Drobné vody
    • 3.3.4 Vrchoviště a slatiny
    • 3.3.5 Saliny
   • 3.4 Biotopy tekoucích vod
  • 4 HYDROBIOLOGIE STOJATÝCH VOD
   • 4.1 Abiotické faktory
    • 4.1.1 Fyzikální podmínky
     • 4.1.1.1 Typologické a typografické parametry
     • 4.1.1.2 Hustota, viskozita a povrchové napětí
     • 4.1.1.3 Adheze a koheze
     • 4.1.1.4 Redox potenciál, pH a hydrostatický tlak
     • 4.1.1.5 Sluneční záření
     • 4.1.1.6 Průhlednost, zákal a barva vody
     • 4.1.1.7 Tepelný režim ve vodách
     • 4.1.1.8 Pohyby vodních mas
    • 4.1.2 Chemické podmínky
     • 4.1.2.1 Koloběh kyslíku
     • 4.1.2.2 Koloběh oxidu uhličitého
     • 4.1.2.3 Koloběh vápníku
     • 4.1.2.4 Koloběh fosforu
     • 4.1.2.5 Koloběh dusíku
     • 4.1.2.6 Koloběh železa
     • 4.1.2.7 Koloběh síry
     • 4.1.2.8 Koloběh křemíku
     • 4.1.2.9 Koloběh hořčíku
     • 4.1.2.10 Rozpuštěné organické látky
   • 4.2 Biocenóza stojatých vod
    • 4.2.1 Utváření biocenóz
    • 4.2.2 Pelagiál
    • 4.2.3 Bentál
   • 4.3 Biologická produktivita vod
    • 4.3.1 Primární produkce
    • 4.3.2 Sekundární produkce
   • 4.4 Hydrobiologické metody
    • 4.4.1 Metody odběru vzorků
    • 4.4.2 Úprava vzorků
    • 4.4.3 Kvantitativní a kvalitativní analýza
  • 5 CHARAKTERISTIKA A OSÍDLENÍ EXTRÉMNÍCH VOD
   • 5.1 Acidifikace vodních ekosystémů
   • 5.2 Eutrofizace
    • 5.2.1 Proces eutrofizace
    • 5.2.2 Problematika výskytu vodního květu a cyanotoxinů
    • 5.2.3 Možnosti boje s eutrofizací a vodním květem
  • 6 HYDROBIOLOGIE TEKOUCÍCH VOD
   • 6.1 Abiotické vlastnosti tekoucích vod
    • 6.1.1 Proudění, pohyb a práce vody
    • 6.1.2 Teplotní a světelný režim tekoucích vod
    • 6.1.3 Koloběh látek v tekoucích vodách
   • 6.2 Biocenóza tekoucích vod
    • 6.2.1 Reopelagiál
    • 6.2.2 Bentál
    • 6.2.3 Hyporeál
   • 6.3 Změny biocenózy v podélném říčním profilu
  • 7 VODÁRENSKÁ BIOLOGIE
   • 7.1 Vodní zdroje
    • 7.1.1 Biologie podzemních vod
    • 7.1.2 Biologie pramenů
    • 7.1.3 Biologie studen
    • 7.1.4 Infiltrace
    • 7.1.5 Štěrkoviště a pískárny
    • 7.1.6 Vodárenské toky
    • 7.1.7 Vodárenské nádrže
    • 7.1.8 Hodnocení jakosti zdroje
   • 7.2 Přívody a předúprava surové vody
    • 7.2.1 Přívodní potrubí
    • 7.2.2 Předúprava vody
   • 7.3 Vodárenské provozy
    • 7.3.1 Pomalé filtry
    • 7.3.2 Koagulace
    • 7.3.3 Filtrace
    • 7.3.4 Hygienické zabezpečení
    • 7.3.5 Akumulace pitné vody
    • 7.3.6 Vodovodní řaoplankton
     • 7.3.6.1 Fytobentos a nálevníci
     • 7.3.6.2 Mlž Dreissenia polymorpha
     • 7.3.6.3 Sladkovodní houby Porifera a mechovky Bryozoa
     • 7.3.6.4 Máloštětinatci Oligochaeta
     • 7.3.6.5 Hlístice Nematoda
   • 7.4 Hodnocení účinnosti procesu úpravy vody z hydrobiologického hlediska
   • 7.5 Organoleptické závady pitné vody
    • 7.5.1 Indikátory pachu a příchutě vody
    • 7.5.2 Indikátory zabarvení vody
   • 7.6 Požadavky na jakost pitné vody
    • 7.6.1 Biologické vyšetřování pitné vody
    • 7.6.2 Mikrobiologické vyšetřování pitné vody
   • 7.7 Hygiena pitné vody
    • 7.7.1 Virózy
    • 7.7.2 Bakteriózy
    • 7.7.3 Protozoální choroby
    • 7.7.4 Helmintózy
    • 7.7.5 Opatření proti šíření infekčních onemocnění
    • 7.7.6 Materiály přicházející do styku s vodou
  • 8 BIOLOGIE UŽITKOVÝCH VOD
   • 8.1 Voda pro rekreaci
    • 8.1.1 Přírodní a umělá koupaliště
    • 8.1.2 Sauny a kryté lázně
    • 8.1.3 Lázeňská biologie
   • 8.2 Voda pro závlahy
   • 8.3 Voda v průmyslu
    • 8.3.1 Chladicí systémy
    • 8.3.2 Klimatizace
    • 8.3.3 Technologická voda
  • 9 BIOLOGIE ODPADNÍCH VOD
   • 9.1 Znečišťování a samočištění
    • 9.1.1 Vliv znečištění na výskyt vodních organismů
    • 9.1.2 Řešení havarijních situací na vodním toku
    • 9.1.3 Samočištění, saprobita a saprobní společenstva
   • 9.2 Odpadní vody
  • 10 ČISTÍRENSKÁ BIOLOGIE
   • 10.1 Mechanické čištění
   • 10.2 Biologické čištění
    • 10.2.1 Vegetační způsoby čištění
    • 10.2.2 Biofiltry
    • 10.2.3 Diskové filtry
    • 10.2.4 Stabilizační nádrže
    • 10.2.5 Aktivační systémy
    • 10.2.6 Oxidační (cirkulační )příkopy
    • 10.2.7 Zemní filtry
   • 10.3 Chemické čištění
   • 10.4 Čistírenské kaly
   • 10.5 Charakter vypouštěných odpadních vod
    • 10.5.1 Požadavky na vypouštění odpadních vod
    • 10.5.2 Biologické hodnocení odtoků
  • 11 TOXICITA, TOXICKÉ LÁTKY A TESTY TOXICITY
   • 11.1 Charakter toxicity
   • 11.2 Úvod do testů toxicity
   • 11.3 Třídy toxicity látek
   • 11.4 Charakteristika standardních testů akutní toxicity
    • 11.4.1 Příprava vodného výluhu
    • 11.4.2 Příprava pracovních roztoků
     • 11.4.2.1 Pracovní roztok pro test na rybách, perloočkách a semenech
     • 11.4.2.2 Pracovní roztok pro testy na zelené řase (dle KNOPPA)
     • 11.4.2.3 Pracovní živný roztok pro testy na okřehku (SIS)
     • 11.4.2.4 Rozvržení koncentrací pro test
    • 11.4.3 Přehled metodik
     • 11.4.3.1 Test toxicity na rybách Poecilia reticulata (Brachydanio rerio)
     • 11.4.3.2 Test toxicity na korýši Daphnia magna STRAUS
     • 11.4.3.3 Test toxicity na semenech hořčice bílé Sinapis alba
     • 11.4.3.4 Test toxicity na chlorokokální řase Scenedesmus quadricauda
     • 11.4.3.5 Bakteriální bioluminiscenční test toxicity na Vibrio fischeri
     • 11.4.3.6 Test toxicity na okřehku Lemna minor
    • 11.4.4 Vyhodnocení testů
   • 11.5 Alternativní testy
   • 11.6 Testy chronické toxicity
   • 11.7 Stanovení trofického potenciálu
   • 11.8 Využití testů toxicity v praxi
  • 12 POUŽITÁ LITERATURA
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi