Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 23.6.2024 16:01:14
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katalog/publikace'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Organická chemie I


Autor Svoboda Jiří a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2005)
ISBN 978-80-7080-561-9
Počet stran 310
Počet obrázků 41
Cena 206 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Předložená skripta Organická chemie I jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu 1. ročníku pro všechny bakalářské studijní programy VŠCHT v Praze. Jejich cílem je poskytnout elementární vysokoškolské vzdělání v oblasti organické chemie.

V rámci koncepce struktura - reaktivita je moderním způsobem v dvanácti kapitolách systematicky probírána struktura a reaktivita alkanů, alkenů, alkynů a jejich monofunkčních derivátů: halogenderivátů, alkoholů a fenolů, karbonylových sloučenin a karboxylových kyselin, jejich funkčních derivátů a základních dusíkatých organických sloučenin.

Na tento kurs navazuje volitelný předmět Organická chemie II ve 2. ročníku bakalářských studijních programů, který rozšiřuje a prohlubuje znalosti základů organické chemie.

  • 1 Struktura a vazby v organických látkách (Liška)
   • 1.1 Úvod. Typy vazeb v organických sloučeninách
    • 1.2.1 Typy vzorců organických sloučenin
    • 1.2.2 Redox hierarchie organických sloučenin a jejich typy
    • 1.2.3 Systematické názvosloví organických sloučenin – názvosloví IUPAC
     • 1.2.3.1 Názvoslovné principy
     • 1.2.3.2 Názvosloví uhlovodíků
     • 1.2.3.3 Názvosloví halogenalkanů (alkylhalogenidů)
     • 1.2.3.4 Názvosloví hydroxyderivátů a etherů
     • 1.2.3.5 Názvosloví aldehydů a ketonů
     • 1.2.3.6 Názvosloví karboxylových kyselin a jejich derivátů
     • 1.2.3.7 Názvosloví organických sloučenin síry
     • 1.2.3.8 Názvosloví organických sloučenin dusíku
     • 1.2.3.9 Názvosloví "oniových" solí
   • 1.2 Názvosloví organických sloučenin
   • 1.3 Stereochemie
    • 1.3.1 Hybridizace a struktura molekul v prostoru
    • 1.3.2 Stereoisomery
     • 1.3.2.1 Konformační isomery
     • 1.3.2.2 Konfigurační isomery
      • 1.3.2.2.1 Vyjadřování relativní konfigurace, diastereomery
      • 1.3.2.2.2 Vyjadřování absolutní konfigurace, enantiomery
  • 2 Alkany a cykloalkany (Stibor)
   • 2.1 Výskyt a získávání alkanů
   • 2.2 Struktura alkanů a jejich znázornění
   • 2.3 Fyzikální vlastnosti alkanů a cykloalkanů
    • 2.3.1 Nevazebné (slabé) interakce
     • 2.3.1.1 Interakce iontové povahy
     • 2.3.1.2 van der Waalsovy interakce
     • 2.3.1.3 Vodíková vazba
   • 2.4 Reakce alkanů – substituce radikálová (SR)
    • 2.4.1 Úvod – homolytické štěpení
    • 2.4.2 Halogenace alkanů
    • 2.4.3 Sulfochlorace, sulfoxidace a nitrace alkanů
  • 3 Alkeny (Kvíčala)
   • 3.1 Struktura alkenů
   • 3.2 Fyzikální vlastnosti alkenů
   • 3.3 Přehled reaktivity alkenů
   • 3.4 Elektrofilní adice na alkeny
   • 3.5 Radikálová adice na alkeny
   • 3.6 Redukce alkenů – hydrogenace
   • 3.7 Hydroborace alkenů
   • 3.8 Oxidace alkenů
   • 3.9 Reakce alkenů s karbeny
   • 3.10 Substituční reakce alkenů
   • 3.11 Dieny a konjugované systémy
    • 3.11.1 Konjugace
    • 3.11.2 Allylové systémy
    • 3.11.3 Kumulované dieny
    • 3.11.4 Konjugované dieny
    • 3.11.5 1,2 a 1,4-adice elektrofilní a radikálová
    • 3.11.6 Dielsova-Alderova reakce
   • 3.12 Polymerizace alkenů
   • 3.13 Technicky důležité alkeny
  • 4 Alkyny (Kvíčala)
   • 4.1 Struktura alkynů
   • 4.2 Přehled reaktivity alkynů
   • 4.3 Elektrofilní adice na alkyny
   • 4.4 Radikálová adice na alkyny
   • 4.5 Redukce alkynů
   • 4.6 Hydroborace alkynů
   • 4.7 Reakce terminálních alkynů se silnými bázemi
   • 4.8 Průmyslově významné alkyny a jejich aplikace
  • 5 Aromatické uhlovodíky (Lhoták)
   • 5.1 Historický úvod
   • 5.2 Aromaticita
   • 5.3 Fyzikální vlastnosti aromátů
   • 5.4 Reaktivita aromátů - elektrofilní substituce
    • 5.4.1 Mechanismus aromatické elektrofilní substituce SEAr
    • 5.4.2 Halogenace
    • 5.4.3 Nitrace
    • 5.4.4 Sulfonace
    • 5.4.5 Friedelovy-Craftsovy reakce
     • 5.4.5.1 Friedelova-Craftsova alkylace
     • 5.4.5.2 Friedelova-Craftsova acylace
    • 5.4.6 Další elektrofilní aromatické substituce
   • 5.5 Rychlost a orientace při elektrofilní aromatické substituci SEAr
    • 5.5.1 Regioselektivita substitučních reakcí
    • 5.5.2 Klasifikace substituentů
    • 5.5.3 Vícenásobné substituční efekty
    • 5.5.4 Elektrofilní substituce v kondenzovaných systémech
   • 5.6 Redukce aromátů
   • 5.7 Oxidace aromátů
   • 5.8 Technicky významné aromatické deriváty
  • 6 Halogenderiváty (Dvořák)
   • 6.1 Struktura fyzikální vlastnosti halogenderivátů
   • 6.2 Biologické účinky halogenderivátů
   • 6.3 Nukleofilní substituce
    • 6.3.1 Výměna halogenů
    • 6.3.2 Mechanismus nukleofilní substituce
     • 6.3.2.1 Heterolytické štěpení
     • 6.3.2.2 Přímá substituce
    • 6.3.3 Stereochemie SN1 reakcí
    • 6.3.4 Sterický průběh SN2 reakcí
    • 6.3.5 Sterické efekty při SN2 reakcích
    • 6.3.6 Nukleofily a nukleofilita
    • 6.3.7 Vliv odstupující skupiny na rychlost nukleofilní substituce
    • 6.3.8 Monomolekulární mechanismus nukleofilní substituce (SN1)
    • 6.3.9 Vliv struktury substrátu na rychlost SN1 reakce
    • 6.3.10 Přesmyky při SN1 reakcích
    • 6.3.11 Vliv rozpouštědla na rychlost nukleofilní substituce
   • 6.4 Eliminační reakce
    • 6.4.1 Monomolekulární eliminace (E1)
    • 6.4.2 Bimolekulární eliminace (E2)
     • 6.4.2.1 Stereochemie E2 eliminace
    • 6.4.3 Regioselektivita eliminačních reakcí
   • 6.5 Eliminace nebo substituce?
   • 6.6 Dehalogenace
   • 6.7 Nukleofilní substituce aromatických halogenderivátů
    • 6.7.1 Adičně-eliminační mechanismus aromatické nukleofilní substituce
    • 6.7.2 Eliminačně-adiční mechanismus aromatické nukleofilní substituce
   • 6.8 Technicky významné halogenderiváty
  • 7 Organokovové sloučeniny (Dvořák)
   • 7.1 Vazba uhlík-kov v organokovových sloučeninách nepřechodných kovů
   • 7.2 Příprava organokovových sloučenin
   • 7.3 Reakce organokovových sloučenin
    • 7.3.1 Organolithné a organohořečnaté sloučeniny jako báze
    • 7.3.2 Organokovové sloučeniny jako nukleofily
     • 7.3.2.1 Adice na karbonylovou skupinu
     • 7.3.2.2 Syntéza uhlovodíků s využitím organických sloučenin mědi
    • 7.3.3 Využití organozinečnatých sloučenin pro syntézu cyklopropanů
    • 7.3.4 Oxymerkurace-demerkurace
   • 7.4 Organokovové sloučeniny přechodných kovů
  • 8 Alkoholy, fenoly a sloučeniny příbuzné (Dvořák)
   • 8.1 Struktura alkoholů
   • 8.2 Fyzikální vlastnosti alkoholů
   • 8.3 Acidobazické vlastnosti alkoholů
   • 8.4 Reakce alkoholů
    • 8.4.1 Reakce alkoholů s halogenovodíky
    • 8.4.2 Další metody tvorby halogenalkanů z alkoholů
    • 8.4.3 Kysele katalyzovaná dehydratace alkoholů
    • 8.4.4 Přesmyky při dehydrataci alkoholů
    • 8.4.5 Přeměna alkoholů na ethery
    • 8.4.6 Esterifikace
    • 8.4.7 Estery alkoholů s anorganickými kyselinami
    • 8.4.8 Oxidace alkoholů
    • 8.4.9 Oxidativní štěpení vicinálních diolů
   • 8.5 Thioly
    • 8.5.1 Vlastnosti thiolů
   • 8.6 Fenoly
    • 8.6.1 Kyselost fenolů
    • 8.6.2 Reakce fenolů
    • 8.6.3 Acylace fenolů
    • 8.6.4 Oxidace fenolů
   • 8.7 Ethery, epoxidy a sulfany
    • 8.7.1 Struktura a fyzikální vlastnosti etherů a epoxidů
    • 8.7.2 Reakce etherů
    • 8.7.3 Epoxidy
    • 8.7.4 Reakce epoxidů
    • 8.7.5 Sulfidy
   • 8.8 Technicky důležité alkoholy a ethery
  • 9 Aldehydy, ketony (Lhoták)
   • 9.1 Fyzikální vlastnosti aldehydů a ketonů
   • 9.2 Struktura a reaktivita karbonylové funkce
    • 9.2.1 Mechanismus nukleofilní adiční reakce
    • 9.2.2 Adice kyslíkatých a sirných nukleofilů
     • 9.2.2.1 Adice vody - vznik hydrátů
     • 9.2.2.2 Adice alkoholů - vznik acetalů a poloacetalů
     • 9.2.2.3 Adice hydrogensiřičitanu – vznik soli sulfonové kyseliny
    • 9.2.3 Adice dusíkatých nukleofilů
     • 9.2.3.1 Adice primárních aminů – nukleofilní kondenzace
     • 9.2.3.2 Adice ostatních dusíkatých nukleofilů
     • 9.2.3.3 Reakce se sekundárními aminy – vznik enaminů
    • 9.2.4 Adice uhlíkatých nukleofilů
    • 9.2.5 Adice stabilních karbaniontů - ylidů
    • 9.2.6 Adice hydridových nukleofilů – redukce karbonylové skupiny
    • 9.2.7 Nukleofilní adice provázené přesmykem
     • 9.2.7.1 Baeyer-Villigerova reakce
     • 9.2.7.2 Beckmanův přesmyk ketoximů
   • 9.3 Enolizace
    • 9.3.1 Chemické a stereochemické důsledky enolizace
   • 9.4 Elektrofilní substituce aldehydů a ketonů
    • 9.4.1 Halogenace
    • 9.4.2 Nitrosace
   • 9.5 Aldolizace a aldolová kondenzace
    • 9.5.1 Smíšená aldolizace
    • 9.5.2 Synteticky významné ekvivalenty enolů
     • 9.5.2.1 Lithné enoláty
     • 9.5.2.2 Kinetické a termodynamické enoláty
   • 9.6 Alkylace aldehydů a ketonů
   • 9.7  α,β-Nenasycené karbonylové sloučeniny, konjugovaná adice
   • 9.8 Redukce a oxidace karbonylových sloučenin
    • 9.8.1 Redukce aldehydů a ketonů
    • 9.8.2 Oxidace aldehydů a ketonů
   • 9.9 Technicky významné deriváty
  • 10 Karboxylové kyseliny (Svoboda)
   • 10.1 Struktura karboxylové funkce
   • 10.2 Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin
   • 10.3 Acidita karboxylových kyselin
   • 10.4 Soli karboxylových kyselin
   • 10.5 Reakce karboxylových kyselin
    • 10.5.1 Nukleofilní adice
     • 10.5.1.1 Redukce karboxylových kyselin
     • 10.5.1.2 Fischerova esterifikace
    • 10.5.2 Karboxylátové ionty jako nukleofily
    • 10.5.3 Dekarboxylace kyselin
   • 10.6 Technicky důležité kyseliny
  • 11 Funkční deriváty karboxylových kyselin (Svoboda)
   • 11.1 Struktura funkčních derivátů kyselin
   • 11.2 Acylační činidla
   • 11.3 Fyzikální vlastnosti funkčních derivátů kyselin
   • 11.4 Reaktivita funkčních derivátů kyselin
    • 11.4.1 Halogenidy karboxylových kyselin
    • 11.4.2 Anhydridy karboxylových kyselin
    • 11.4.3 Estery karboxylových kyselin
    • 11.4.4 Amidy karboxylových kyselin
    • 11.4.5 Nitrily karboxylových kyselin
    • 11.4.6 Důležité funkční deriváty kyselin
  • 12 Dusíkaté organické sloučeniny (Dvořák)
   • 12.1 Aminy
    • 12.1.1 Struktura aminů
    • 12.1.2 Aminy jako přírodní látky
    • 12.1.3 Fyzikální vlastnosti aminů
     • 12.1.3.1 Bazicita aminů
     • 12.1.3.2 Acidita aminů
    • 12.1.4 Reakce aminů
     • 12.1.4.1 Alkylace aminů a amoniaku
     • 12.1.4.2 Hofmannova eliminace
     • 12.1.4.3 Elektrofilní substituce aromatických aminů
     • 12.1.4.4 Nitrosace aminů
      • 12.1.4.4.1 Nitrosace sekundárních aminů
      • 12.1.4.4.2 Nitrosace primárních aminů
      • 12.1.4.4.3 Syntetické využití aryldiazoniových solí
      • 12.1.4.4.4 Kopulační reakce
   • 12.2 Nitrosloučeniny
    • 12.2.1 Struktura a fyzikální vlastnosti nitrolátek
    • 12.2.2 Acidita nitrosloučenin
    • 12.2.3 Redukce nitrosloučenin
   • 12.3 Technicky důležité sloučeniny dusíku
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi