Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 1.3.2024 17:46:53
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katalog/publikace'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Základy chemie pro bakaláře


Autor Sedmidubský David, Flemr Vratislav, Svoboda Jiří, Cibulka Radek
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2011)
ISBN 978-80-7080-790-3
Počet stran 125
Počet obrázků 20
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Poznámky

Anotace

Tato skripta vznikla v rámci projektu Zvýšení úspěšnosti studia v bakalářských studijních programech na VŠCHT Praha (CZ.2.17/3.1.00/33351) řešeného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita jako součást Prioritní osy 3 – Modernizace počátečního vzdělávání. Tím je také vymezena hlavní cílová skupina, pro níž je tento učební text určen – studenti, kteří si potřebují během prvního semestru bakalářského studia doplnit své znalosti chemie tak, aby mohli úspěšně absolvovat základní chemické předměty.

Skripta jsou rozdělena tradičně na obecnou chemii (kapitoly 1-3), anorganickou chemii (kapitola 4) a organickou chemii (kapitola 5). V kapitolách věnovaných obecné chemii je postupně popsána struktura látek včetně elektronové struktury atomů a iontů a z ní vyplývajícího periodického zákona (kapitola 1), reaktivita látek pojatá z hlediska energetiky chemických reakcí, chemické rovnováhy a kinetiky, klasifikace chemických reakcí, jejich zápisu pomocí chemických rovnic a jejich vyčíslení (kapitola 2) a konečně základy jednoduchých chemických výpočtů (kapitola 3). Část věnovaná anorganické chemii je uspořádána na základě nově navrženého systému klasifikace anorganických látek, který vychází na rozdíl od doposud používaného klasifikačního schématu podle skupin periodické tabulky (chemie prvků) z rozdílů ve struktuře, způsobu vazby, vlastnostech a formách výskytu (chemie anorganických fází). Věříme, že toto pojetí učiní probíranou látku více atraktivní a přispěje k hlubšímu pochopení souvislostí. Ostatně členění podle struktury a typu vazby je více kompatibilní se standardní klasifikací organických látek, která je použita i v tomto textu (nasycené, nenasycené, aromatické uhlovodíky a jejich substituční a další deriváty). Chemickému názvosloví není v textu vyhrazena speciální část, nicméně základní názvoslovné principy jsou probírány odděleně vždy pro danou skupinu sloučenin.

Věříme, že tato skripta budou pro studenty v prvním semestru bakalářského studia užitečnou učební pomůckou a budou se k nim vracet i později při studiu dalších navazujících předmětů.

  •  Předmluva
  • 1 Struktura látek
   • 1.1 Látky čisté a směsi
   • 1.2 Struktura atomu a elektronová konfigurace
    • 1.2.1 Jádro atomu
    • 1.2.2 Elektron
    • 1.2.3 Elektronová konfigurace atomů
   • 1.3 Periodická soustava prvků
   • 1.4 Elektronegativita a oxidační stavy
    • 1.4.1 Elektronegativita
    • 1.4.2 Oxidační stav, oxidační číslo
   • 1.5 Chemická vazba
   • 1.6 Chemické vzorce
  • 2 Chemické reakce
   • 2.1 Exotermické a endotermické reakce
    • 2.1.1 Chemická rovnováha
   • 2.2 Homogenní a heterogenní reakce
   • 2.3 Acidobazické reakce
   • 2.4 Srážecí reakce
   • 2.5 Oxidačně redukční reakce
   • 2.6 Chemické rovnice a jejich vyčíslení
   • 2.7 Typy organických reakcí
  • 3 Základní chemické výpočty
   • 3.1 Množství složky ve směsi, látkové množství, molární hmotnost
    • 3.1.1 Hmotnostní zlomek, objemový zlomek, molární zlomek
    • 3.1.2 Hmotnostní a látková koncentrace
    • 3.1.3 Přepočty mezi hmotnostními zlomky a koncentrací roztoků
   • 3.2 Příprava roztoků a heterogenních směsí
   • 3.3 Výpočty vycházející z chemických rovnic
   • 3.4 Stavová rovnice ideálního plynu
    • 3.4.1 Stechiometrické výpočty s použitím stavové rovnice
  • 4 Anorganická chemie
   • 4.1 Elementární nekovy
   • 4.2 Molekulární sloučeniny nekovů
    • 4.2.1 Chemická vazba a struktura
    • 4.2.2 Oxidy
    • 4.2.3 Halogenidy a halogenid-oxidy
    • 4.2.4 Molekulární hydridy a jejich deriváty
   • 4.3 Ionty ve vodných roztocích a jejich soli
    • 4.3.1 Voda
    • 4.3.2 Kationty ve vodných roztocích
    • 4.3.3 Jednoduché anionty a bezkyslíkaté kyseliny ve vodných roztocích
    • 4.3.4 Iontové krystaly
    • 4.3.5 Oxoanionty a oxokyseliny
    • 4.3.6 Koordinační sloučeniny
   • 4.4 Elementární kovy a slitiny
   • 4.5 Krystalické sloučeniny kovů a nekovů
    • 4.5.1 Chemická vazba a struktura
    • 4.5.2 Oxidy
    • 4.5.3 Sulfidy
    • 4.5.4 Kovalentní halogenidy
    • 4.5.5 Sloučeniny kovů s dusíkem a uhlíkem
  • 5 Organická chemie
   • 5.1 Alkany a cykloalkany
    • 5.1.1 Úvod
    • 5.1.2 Prostorová stavba alkanů a cykloalkanů
    • 5.1.3 Reakce alkanů a cykloalkanů
   • 5.2 Alkeny a alkyny
    • 5.2.1 Úvod
    • 5.2.2 Reakce alkenů
    • 5.2.3 Dieny
    • 5.2.4 Reakce alkynů
   • 5.3 Aromatické uhlovodíky
    • 5.3.1 Úvod
    • 5.3.2 Reakce aromátů
   • 5.4 Deriváty uhlovodíků
    • 5.4.1 Halogenderiváty
    • 5.4.2 Organokovové sloučeniny
    • 5.4.3 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
     • 5.4.3.1 Alkoholy a fenoly
     • 5.4.3.2 Ethery
     • 5.4.3.3 Aldehydy a ketony
     • 5.4.3.4 Karboxylové kyseliny
     • 5.4.3.5 Funkční deriváty kyselin
     • 5.4.3.6 Substituční deriváty kyselin
    • 5.4.4 Dusíkaté deriváty uhlovodíků
     • 5.4.4.1 Nitrosloučeniny
     • 5.4.4.2 Aminy
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi