Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 06:51:34
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav


Autor Bartovská Lidmila, Šišková Marie
Vydavatel VŠCHT Praha (6. vydání, verze 1.0, 2010)
ISBN 978-80-7080-745-3
Počet stran 262
Počet obrázků 181
Cena 261 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Poznámky

Tištěná publikace se prodává v černobílém provedení.

Anotace

Skripta „Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav“ jsou rozdělena na dva tématické celky: fázová rozhraní a disperzní soustavy. V prvé části je diskutována termodynamika fázových rozhraní, vlastnosti mobilních rozhraní a rozhraní pevná látka/plyn i pevná látka/kapalina. V druhé části, věnované disperzním soustavám, jsou nejprve probírány jejich vlastnosti ovlivňované stupněm disperzity - difuzivita, schopnost sedimentovat, membránové jevy, reologické a optické vlastnosti - a další kapitoly popisují jednotlivé typy disperzních soustav, pozornost je věnována hlavně soustavám koloidním. Do textu jsou zařazeny řešené příklady, které mají sloužit k ilustraci problémů vysvětlovaných v textu i jako inspirace při řešení úloh. Na konci skript jsou uvedeny úlohy s výsledky (celkem 191).

  • 1 Rozdělení a charakteristika fázových rozhraní
   • 1.1 Fázová rozhraní
    • 1.2.1 Mezimolekulární interakce
    • 1.2.2 Molekula ve fázovém rozhraní
    • 1.2.3 Silové působení mezi makroskopickými útvary
   • 1.2 Fázová rozhraní z molekulárního hlediska
   • 1.3 Vliv fázových rozhraní na termodynamické vlastnosti systému
    • 1.3.1 Fázová rozhraní bez elektrického náboje
    • 1.3.2 Elektricky nabitá fázová rozhraní
   • 1.4 Řešené příklady
  • 2 Rovnováha systémech s významnou plochou fázového rozhraní
   • 2.1 Snížení energie systému zmenšením plochy fázového rozhraní
    • 2.1.1 Termodynamické vlastnosti zakřivených rozhraní. Podmínka mechanické rovnováhy na zakřiveném rozhraní - Laplaceova-Youngova rovnice
    • 2.1.2 Vliv zakřivení na fázovou rovnováhu v jednosložkových systémech Kelvinova a Thomsonova rovnice
     • 2.1.2.1 Rovnováha mezi kapalnou a parní fází v systémech se zakřiveným rozhraním za konstantní teploty. Kelvinova rovnice
     • 2.1.2.2 Rovnováha mezi kapalnou a parní fází v systémech se zakřiveným rozhraním za konstantního tlaku. Thomsonova rovnice
     • 2.1.2.3 Aplikace Kelvinovy a Thomsonovy rovnice na systémy pevná látka-pára a pevná látka-kapalina
    • 2.1.3 Vliv zakřivení na fázovou rovnováhu ve vícesložkových systémech
   • 2.2 Snížení energie systému záměnou fázových rozhraní
    • 2.2.1 Rozhraní pevná fáze-kapalina-plyn
     • 2.2.1.1 Kapka kapaliny na povrchu pevné látky, Youngova rovnice
     • 2.2.1.2 Úhel smáčení
     • 2.2.1.3 Rozestírání, rozestírací koeficient, kohezní a adhezní práce
     • 2.2.1.4 Youngova rovnice a smáčecí teplo
     • 2.2.1.5 Poznámky k Youngově rovnici
     • 2.2.1.6 Kapalina v kapiláře
     • 2.2.1.7 Chování pevné částice v rozhraní mezi kapalnou a plynnou fází
    • 2.2.2 Rozhraní pevná látka - dvě kapalné fáze
    • 2.2.3 Rozhraní dvě kapaliny - plyn
   • 2.3 Snížení energie systému vznikem povrchových filmů nerozpustných látek
    • 2.3.1 Povrchové filmy nerozpustných látek na kapalinách
     • 2.3.1.1 Povrchový tlak
     • 2.3.1.2 Vlastnosti povrchových filmů
    • 2.3.2 Povrchové filmy na pevných látkách (filmy Langmuira a Blodgettové)
   • 2.4 Snížení energie systému adsorpcí na fázovém rozhraní
    • 2.4.1 Gibbsova adsorpční izoterma
    • 2.4.2 Povrchový tlak
    • 2.4.3 Experimentální ověření Gibbsovy adsorpční izotermy
   • 2.5 Řešené příklady
  • 3 Mobilní fázová rozhraní
   • 3.1 Fázové rozhraní kapalina-plyn
    • 3.1.1 Povrchové napětí čistých kapalin
     • 3.1.1.1 Hodnoty povrchového napětí
     • 3.1.1.2 Odhad povrchového napětí organických látek
    • 3.1.2 Povrchové napětí roztoků
     • 3.1.2.1 Závislost povrchového napětí na složení roztoku
     • 3.1.2.2 Relativní adsorpce na rozhraní roztok - plynná fáze
    • 3.1.3 Teplotní závislost povrchového napětí
    • 3.1.4 Vliv tlaku na povrchové napětí
    • 3.1.5 Vliv zakřivení fázového rozhraní
    • 3.1.6 Vliv elektrického náboje fázového rozhraní
   • 3.2 Mezifázové napětí mezi dvěma kapalnými fázemi
    • 3.2.1 Dvousložkové dvoufázové systémy
    • 3.2.2 Třísložkové dvoufázové systémy
   • 3.3 Metody pro měření povrchového a mezifázového napětí
    • 3.3.1 Statické metody
    • 3.3.2 Semistatické metody
    • 3.3.3 Dynamické metody
   • 3.4 Řešené příklady
  • 4 Fázová rozhraní pevná látka-plyn a pevná látka-kapalina
   • 4.1 Povrchy pevných látek
    • 4.1.1 Povaha povrchů pevných látek
    • 4.1.2 Povrchová energie pevných látek
    • 4.1.3 Velikost plochy povrchu a pórovitost pevných látek
     • 4.1.3.1 Stanovení velikosti plochy povrchu pevných látek
     • 4.1.3.2 Stanovení objemu a rozdělení velikostí pórů.
   • 4.2 Adsorpce na fázovém rozhraní pevná látka - plyn
    • 4.2.1 Adsorbenty
    • 4.2.2 Povaha adsorpce z hlediska adsorpčních sil
    • 4.2.3 Adsorpční kinetika
    • 4.2.4 Adsorpční rovnováha
     • 4.2.4.1 Freundlichova izoterma
     • 4.2.4.2 Langmuirova izoterma
     • 4.2.4.3 Izoterma BET
     • 4.2.4.4 Polányiho potenciální teorie
     • 4.2.4.5 Adsorpce na porézních adsorbentech - kapilární kondenzace a adsorpční hystereze
     • 4.2.4.6 Adsorpce ze směsí plynů
    • 4.2.5 Termodynamika adsorpce na fázovém rozhraní pevná látka - plyn
     • 4.2.5.1 Gibbsova adsorpční izoterma a povrchový tlak
     • 4.2.5.2 Adsorpční tepla
    • 4.2.6 Experimentální stanovení adsorpce na fázovém rozhraní pevná látka - plyn
     • 4.2.6.1 Volumetrické metody
     • 4.2.6.2 Gravimetrické metody
   • 4.3 Adsorpce na fázovém rozhraní pevná látka – kapalina
    • 4.3.1 Molekulární adsorpce
     • 4.3.1.1 Izotermy koncentrační změny
     • 4.3.1.2 Složení adsorbované fáze a individuální izotermy
     • 4.3.1.3 Analytické vyjádření složených izoterem
     • 4.3.1.4 Termodynamika adsorpce na rozhraní kapalina-pevná látka
     • 4.3.1.5 Vztahy mezi adsorptivitou a vlastnostmi systému
    • 4.3.2 Iontová adsorpce
     • 4.3.2.1 Prostá iontová adsorpce
     • 4.3.2.2 Výměnná iontová adsorpce
     • 4.3.2.3 Hydrolytická iontová adsorpce
    • 4.3.3 Experimentální stanovení adsorpce z kapalné fáze na pevných látkách
   • 4.4 Elektrické vlastnosti fázových rozhraní
    • 4.4.1 Elektrická dvojvrstva
    • 4.4.2 Elektrokinetický potenciál
    • 4.4.3 Elektrokinetické jevy
     • 4.4.3.1 Elektroforéza a sedimentační potenciál
     • 4.4.3.2 Elektroosmóza a potenciál proudění
    • 4.4.4 Měření elektrokinetických jevů
   • 4.5 Řešené příklady
  • 5 Charakteristika disperzních soustav
   • 5.1 Definice disperzní soustavy
    • 5.1.1 Přehled disperzních systémů
   • 5.2 Charakterizace disperzních soustav
    • 5.2.1 Velikost a tvar částic
    • 5.2.2 Kvantitativní charakterizace velikosti disperzních částic
    • 5.2.3 Statistické zpracování údajů o velikosti disperzních částic
    • 5.2.4 Střední rozměr disperzních částic a střední molární hmotnost
   • 5.3 Koloidně disperzní systémy
    • 5.3.1 Rozdělení koloidně disperzních systémů
    • 5.3.2 Historie a význam koloidně disperzních systémů
   • 5.4 Řešené příklady
  • 6 Kinetické vlastnosti disperzních soustav
   • 6.1 Tepelný pohyb disperzních částic
   • 6.2 Difuze
    • 6.2.1 Difuzní koeficient - Einsteinova rovnice
    • 6.2.2 Difuzní koeficient a střední posuv – Einsteinova-Smoluchowského rovnice
    • 6.2.3 Principy měření difuzního koeficientu
     • 6.2.3.1 Měření rychlosti průchodu porézní přepážkou
     • 6.2.3.2 Metody volné difuze
     • 6.2.3.3 Metody založené na měření kvazielastického rozptylu světla
   • 6.3 Sedimentace disperzních systémů
    • 6.3.1 Rychlost sedimentace
     • 6.3.1.1 Rychlost sedimentace v gravitačním poli
     • 6.3.1.2 Rychlost sedimentace v odstředivém poli
     • 6.3.1.3 Sedimentační koeficient
    • 6.3.2 Sedimentační rovnováha
     • 6.3.2.1 Sedimentační rovnováha v gravitačním poli
     • 6.3.2.2 Sedimentační rovnováha v odstředivém poli
    • 6.3.3 Sedimentační měření
   • 6.4 Membránové rovnováhy
    • 6.4.1 Osmóza
    • 6.4.2 Principy měření osmotického tlaku (osmometrie)
     • 6.4.2.1 Způsob měření
     • 6.4.2.2 Membrány
    • 6.4.3 Střední molární hmotnost polydisperzních systémů z osmotických měření
    • 6.4.4 Donnanovy rovnováhy
    • 6.4.5 Membránové separační procesy
   • 6.5 Řešené příklady
  • 7 Reologické vlastnosti disperzních soustav
   • 7.1 Reologické chování
    • 7.1.1 Newtonova rovnice
   • 7.2 Viskozita disperzních systémů s kapalným disperzním prostředím
    • 7.2.1 Einsteinova rovnice pro viskozitu
    • 7.2.2 Vliv koncentrace a vzájemného působení mezi disperzními částicemi na viskozitu
    • 7.2.3 Zdánlivý objem částice a viskozita disperzního systému
    • 7.2.4 Viskozita roztoků lineárních makromolekul a jejich molární hmotnost
    • 7.2.5 Vliv tvaru částic na viskozitu disperze
    • 7.2.6 Vliv náboje částic na viskozitu
   • 7.3 Reologie koncentrovaných disperzních systémů
   • 7.4 Měření viskozity
   • 7.5 Řešené příklady
  • 8 Optické vlastnosti disperzních systémů
   • 8.1 Rozptyl světla
    • 8.1.1 Teoretické základy
     • 8.1.1.1 Intenzita světla rozptýleného v určitém směru
     • 8.1.1.2 Celková intenzita světla rozptýleného ve všech směrech
     • 8.1.1.3 Odchylky od Rayleighovy a Einsteinovy-Debyeovy rovnice
    • 8.1.2 Studium disperzních soustav metodami rozptylu světla
     • 8.1.2.1 Měření rozptylu světla
     • 8.1.2.2 Zpracování experimentálních dat o rozptylu světla
   • 8.2 Dvojlom za toku
   • 8.3 Mikroskopie
    • 8.3.1 Optická mikroskopie
    • 8.3.2 Ultramikroskopie
    • 8.3.3 Elektronová mikroskopie
    • 8.3.4 Rentgenografie a difrakce elektronů
   • 8.4 Řešené příklady
  • 9 Heterogenní disperze
   • 9.1 Stabilita heterogenních lyofobních systémů
    • 9.1.1 Izotermní převod látky
    • 9.1.2 Agregace disperzních částic
     • 9.1.2.1 Elektrostatická stabilizace
     • 9.1.2.2 Stérická stabilizace
     • 9.1.2.3 Porovnání elektrostatické a stérické stabilizace
     • 9.1.2.4 Elektrostérická stabilizace
     • 9.1.2.5 Stabilizace pevnými částicemi
    • 9.1.3 Kinetika koagulace lyofobních systémů
   • 9.2 Principy metod pro přípravu heterogenních lyofobních systémů
    • 9.2.1 Dispergační metody
    • 9.2.2 Kondenzační metody
   • 9.3 Lyofobní soly
    • 9.3.1 Struktura lyofobních micel
    • 9.3.2 Vlastnosti lyofobních solů
    • 9.3.3 Příprava lyosolů
    • 9.3.4 Zánik lyosolů
   • 9.4 Emulze
    • 9.4.1 Klasifikace emulzí
    • 9.4.2 Stabilita a struktura emulzí
    • 9.4.3 Vlastnosti emulzí
    • 9.4.4 Příprava emulzí
    • 9.4.5 Rozrážení emulzí
   • 9.5 Pěny
    • 9.5.1 Klasifikace pěn
    • 9.5.2 Stabilita pěn
    • 9.5.3 Příprava pěn
    • 9.5.4 Odpěňování
   • 9.6 Soustavy s plynným disperzním prostředím (aerosoly)
    • 9.6.1 Stabilita aerosolů
    • 9.6.2 Vlastnosti aerosolů
    • 9.6.3 Vznik a příprava aerosolů
    • 9.6.4 Odstraňování aerosolů
   • 9.7 Soustavy s pevným disperzním prostředím
    • 9.7.1 Vznik a příprava soustav s pevným disperzním prostředím
    • 9.7.2 Soustavy s plynným disperzním podílem
    • 9.7.3 Soustavy s kapalným disperzním podílem
    • 9.7.4 Soustavy s pevným disperzním podílem
  • 10 Asociativní (micelární) koloidy
   • 10.1 Struktura molekul asociujících povrchově aktivních látek
   • 10.2 Micely a kritická micelární koncentrace
    • 10.2.1 Vznik micel
    • 10.2.2 Stanovení kritické micelární koncentrace
    • 10.2.3 Faktory ovlivňující tvorbu micel
     • 10.2.3.1 Vliv chemické struktury PAL
     • 10.2.3.2 Vliv příměsí
     • 10.2.3.3 Vliv teploty a tlaku
    • 10.2.4 Struktura, velikost a tvar micel
   • 10.3 Solubilizace
    • 10.3.1 Mechanizmus solubilizace
    • 10.3.2 Využití solubilizace
    • 10.3.3 Mikroemulze
  • 11 Koloidní roztoky vysokomolekulárních látek
   • 11.1 Vysokomolekulární látky
   • 11.2 Roztoky vysokomolekulárních neelektrolytů
   • 11.3 Roztoky vysokomolekulárních elektrolytů
   • 11.4 Vlastnosti roztoků vysokomolekulárních látek
    • 11.4.1 Difuze a sedimentace
    • 11.4.2 Osmotický tlak
    • 11.4.3 Elektrické vlastnosti
    • 11.4.4 Optické vlastnosti
    • 11.4.5 Viskozita
    • 11.4.6 Stabilita a rozpustnost lyofilních koloidů
    • 11.4.7 Zvláštnosti globulárních proteinů
  • 12 Gely
   • 12.1 Rozdělení gelů
   • 12.2 Reverzibilní gely
    • 12.2.1 Fyzikálně síťované gely
    • 12.2.2 Kovalentně síťované gely
    • 12.2.3 Vliv podmínek na průběh gelace roztoků vysokomolárních látek
    • 12.2.4 Botnání reverzibilních xerogelů
     • 12.2.4.1 Kvantitativní charakteristiky botnání
     • 12.2.4.2 Vliv podmínek na průběh botnání
   • 12.3 Ireverzibilní gely
    • 12.3.1 Vliv podmínek na průběh gelace lyofobních solů
   • 12.4 Vlastnosti gelů
    • 12.4.1 Mechanické vlastnosti
    • 12.4.2 Elektrická vodivost a difuzivita
    • 12.4.3 Stárnutí gelů
  • 13 Literatura
  • 14 Úlohy
   • 14.1 Rozdělení a charakteristika fázových rozhraní
   • 14.2 Rovnováha systémech s významnou plochou fázového rozhraní
   • 14.3 Mobilní fázová rozhraní
   • 14.4 Fázová rozhraní pevná látka-plyn a pevná látka-kapalina
   • 14.5 Charakteristika disperzních soustav
   • 14.6 Kinetické vlastnosti disperzních soustav
   • 14.7 Reologické vlastnosti disperzních soustav
   • 14.8 Optické vlastnosti disperzních systémů
  • 15 Seznam symbolů
  • 16 Rejstřík
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi