Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 07:51:48
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Chemické inženýrství I


Autor Hasal Pavel, Schreiber Igor, Šnita Dalimil a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (2. vydání, 2007)
ISBN 978-80-7080-629-6
Počet stran 350
Počet obrázků 167
Cena 226 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta vycházejí ve II. vydání a jsou určena zejména posluchačům Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jako pomůcka při studiu předmětu Chemické inženýrství I. Vedle obecnějších kapitol týkajících se formulací bilančních rovnic, zejména materiálových bilancí a bilancí entalpie, obsahují skripta kapitoly popisující základní hydromechanické, tepelné, difuzní a chemické procesy z chemicko-inženýrského hlediska. Při výkladu jsou použity významné zjednodušující předpoklady. Obsah skript a sled probíraných partií je volen tak, aby odpovídal znalostem studentů získaným v předchozím studiu, zejména v oblasti matematiky, chemie, fyziky a fyzikální chemie. Doplňkové materiály k těmto skriptům, např. obrázky, schémata, fyzikálně-chemická data a příklady řešení problémů pomocí numerických metod a počítačových programů, jsou k dispozici na WWW stránkách Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha.

V navazujícím předmětu Chemické inženýrství II budou chemicko-inženýrské problémy probírány do větší šířky a ve vybraných partiích do větší hloubky s menší mírou zjednodušujících a omezujících předpokladů.

  • 1 Úvod
   • 1.1 Chemické inženýrství a chemická technologie
   • 1.2 Systémy
   • 1.3 Procesy
   • 1.4 Metody chemického inženýrství
  • 2 Základy bilancování
   • 2.1 Bilance za konečné bilanční období
   • 2.2 Bilance za diferenciální bilanční období
   • 2.3 Materiálové bilance
   • 2.4 Materiálové bilance bez chemické reakce
   • 2.5 Materiálové bilance s chemickou reakcí
   • 2.6 Úlohy
  • 3 Základy hydromechanických procesů
   • 3.1 Hydrostatika
   • 3.2 Proudění tekutin
   • 3.3 Bezrozměrná kritéria podobnosti
   • 3.4 Proudění kapaliny horizontální trubkou kruhového průřezu
   • 3.5 Proudění potrubím s nekruhovým průřezem
   • 3.6 Proudění v porézních materiálech
   • 3.7 Doprava kapalin
    • 3.7.1 Charakteristika čerpadel a potrubí
    • 3.7.2 Sací a výtlačná výška
   • 3.8 Úlohy
  • 4 Filtrace
   • 4.1 Filtrační přepážky a některé typy filtrů
    • 4.1.1 Filtrační přepážky
    • 4.1.2 Některé typy vsádkových a kontinuálních filtrů
   • 4.2 Bilance hmotnosti a objemu při filtraci
   • 4.3 Kinetika koláčové filtrace
    • 4.3.1 Filtrace při konstantní rychlosti
    • 4.3.2 Filtrace při konstantním filtračním rozdílu tlaků
    • 4.3.3 Filtrační konstanty
    • 4.3.4 Promývání filtračního koláče
    • 4.3.5 Filtrační cyklus
   • 4.4 Úlohy
  • 5 Usazování
   • 5.1 Základní vztahy a definice
    • 5.1.1 Síly působící na částici
    • 5.1.2 Výpočet usazovací rychlosti izolované částice
    • 5.1.3 Usazování nekulových částic
   • 5.2 Usazováky
    • 5.2.1 Bilance a výkon usazováku
    • 5.2.2 Usazovací odstředivka
    • 5.2.3 Cyklón
   • 5.3 Úlohy
  • 6 Fluidace
   • 6.1 Tlaková ztráta fluidní vrstvy a některé definice
   • 6.2 Práh fluidace kulových částic
   • 6.3 Expanze rovnoměrné fluidní vrstvy kulových částic
   • 6.4 Úlohy
  • 7 Míchání
   • 7.1 Modelování míchacích zařízení
   • 7.2 Úlohy
  • 8 Bilance entalpie
   • 8.1 První věta termodynamická -- bilance uzavřeného systému
   • 8.2 Bilance entalpie otevřeného systému
   • 8.3 Bilance entalpie pro diferenciální bilanční období
   • 8.4 Změna entalpie se změnou teploty, tlaku a složení.
   • 8.5 Změna entalpie se změnou skupenství
   • 8.6 Úlohy
  • 9 Základy sdílení tepla
   • 9.1 Vedení tepla -- Fourierova rovnice
    • 9.1.1 Vedení tepla rovinnou stěnou
    • 9.1.2 Vedení tepla složenou rovinnou stěnou
    • 9.1.3 Vedení tepla válcovou stěnou
    • 9.1.4 Vedení tepla složenou válcovou stěnou
   • 9.2 Přestup tepla
    • 9.2.1 Newtonův ochlazovací zákon
    • 9.2.2 Fourierova-Kirchhoffova rovnice
    • 9.2.3 Přestup tepla při nuceném proudění
    • 9.2.4 Přestup tepla při přirozeném proudění
    • 9.2.5 Přestup tepla při současném přirozeném a nuceném proudění
    • 9.2.6 Přestup tepla při varu a kondenzaci
    • 9.2.7 Obecný postup výpočtu hodnoty součinitele přestupu tepla
   • 9.3 Složené sdílení tepla -- prostup tepla
    • 9.3.1 Prostup tepla rovinnou stěnou
    • 9.3.2 Prostup tepla válcovou stěnou
   • 9.4 Úlohy
  • 10 Výměníky tepla
   • 10.1 Příklady konstrukce výměníků tepla
   • 10.2 Entalpická bilance výměníku tepla
   • 10.3 Diferenciální bilance protiproudého výměníku tepla
   • 10.4 Úlohy
  • 11 Odparky
   • 11.1 Odpařovací zařízení
   • 11.2 Výpočet jednočlenné odparky
   • 11.3 Úlohy
  • 12 Základy sdílení hmoty
   • 12.1 Mezifázová rovnováha
   • 12.2 Molekulární přenos hmoty -- difuze
   • 12.3 Přenos hmoty při proudění -- konvekce
   • 12.4 Rovnice kontinuity složky
   • 12.5 Přenos hmoty k fázovému rozhraní -- přestup
    • 12.5.1 Určení součinitele přestupu hmoty
   • 12.6 Přenos hmoty z jedné fáze do druhé -- prostup
   • 12.7 Typy výměníků hmoty
    • 12.7.1 Stupňový kontakt fází
    • 12.7.2 Spojitý kontakt fází
    • 12.7.3 Vztahy pro popis výměníků hmoty
  • 13 Extrakce
   • 13.1 Zařízení pro extrakci
   • 13.2 Jednostupňová extrakce
   • 13.3 Opakovaná extrakce
   • 13.4 Protiproudá extrakce
   • 13.5 Úlohy
  • 14 Absorpce
   • 14.1 Bilance absorpční kolony
   • 14.2 Minimální spotřeba rozpouštědla
   • 14.3 Absorpce se spojitým kontaktem fází
   • 14.4 Stupňová protiproudá absorpce
   • 14.5 Desorpce
   • 14.6 Úlohy
  • 15 Sušení
   • 15.1 Vlastnosti vlhkého vzduchu
   • 15.2 Vlastnosti sušeného materiálu
   • 15.3 Kinetika konvekčního sušení
   • 15.4 Vsádková (periodická) konvekční sušárna
   • 15.5 Kontinuální konvekční sušárna
   • 15.6 Druhy sušáren
   • 15.7 Úlohy
  • 16 Destilace a rektifikace
   • 16.1 Rovnováha kapalina-pára
   • 16.2 Mžiková destilace
   • 16.3 Kontinuální rektifikace v patrové koloně
   • 16.4 Kontinuální rektifikace v plněné koloně
   • 16.5 Vsádková destilace
   • 16.6 Vsádková destilace s rektifikací
   • 16.7 Úlohy
  • 17 Chemické reaktory
   • 17.1 Chemická reakční kinetika pro jednu nevratnou reakci
   • 17.2 Charakterizace průběhu reakce
   • 17.3 Reakční teplo
   • 17.4 Chemická reakční kinetika pro soustavy reakcí
   • 17.5 Průtočný ideálně míchaný reaktor
   • 17.6 Kaskáda průtočných ideálně míchaných reaktorů
   • 17.7 Vsádkový ideálně míchaný reaktor
   • 17.8 Trubkový reaktor s pístovým tokem
   • 17.9 Heterogenně katalytické reaktory
   • 17.10 Úlohy
  • 18 Základy membránových separačních procesů
   • 18.1 Princip a třídění membránových separačních procesů
   • 18.2 Membrány a jejich charakterizace
   • 18.3 Aplikační formy membrán a membránové moduly
   • 18.4 Separační a transportní vlastnosti membrán
   • 18.5 Bilancování membránových separačních procesů
   • 18.6 Koncentrační polarizace
   • 18.7 Mikrofiltrace, ultrafiltrace a nanofiltrace
   • 18.8 Membránová separace plynů
   • 18.9 Pervaporace
   • 18.10 Reversní osmóza (hyperfiltrace)
   • 18.11 Dialýza
   • 18.12 Separační procesy s iontovýměnnými membránami
    • 18.12.1 Iontovýměnné membrány
    • 18.12.2 Elektrodialýza a příbuzné procesy
    • 18.12.3 Difusní dialýza s iontovýměnnými membránami
    • 18.12.4 Donanova dialýza
    • 18.12.5 Palivové články s polymerními kation-výměnnými elektrolyty
    • 18.12.6 Kinetika transportu v iontovýměnných membránách
   • 18.13 Velikost plochy membrány
  • 19 Přílohy
   • 19.1 Veličiny a vztahy používané v chemickém inženýrství
   • 19.2 Směsi a složky
    • 19.2.1 Vyjadřování složení směsí
    • 19.2.2 Přepočty složení směsí
    • 19.2.3 Vztahy pro směsi ideálních plynů
    • 19.2.4 Vztahy pro směsi zachovávající objem složek
   • 19.3 Seznam symbolů
   • 19.4 Literatura
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi