Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 28.11.2021 09:13:55
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Němčina I pro posluchače VŠCHT Praha


Autor Kreuzerová Vladimíra, Ryšavý Lubomír
Vydavatel VŠCHT Praha (3. vydání, 2007)
ISBN 978-80-7080-628-9
Počet stran 146
Počet obrázků 7
Cena 161 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skriptum Němčina I je určeno k výuce v prvním ze dvou semestrů, věnovaných odbornému stylu jazyka německého na VŠCHT Praha.

Prvních deset lekcí má všem studujícím poskytnout možnost zopakovat si všechny gramatické jevy, jejichž znalost se předpokládá, a které měli zvládnout v průběhu čtyřleté středoškolské výuky. Lekce 11. až 15. se podrobně zabývají gramatickými strukturami, které jsou typické pro odborný styl. Z hlediska lexikálního se posluchači pomocí mírně populárních učebnicových chemických textů seznamují s obecně odbornou slovní zásobou.

Celé skriptum poslouží rovněž pro čtyřsemestrální výuku bakalářského studia. Pokračováním tohoto skripta je Němčina II. S tímto skriptem pracují posluchači ve druhém semestru výuky. Je koncipováno jako čítanka autentických odborných textů podle jednotlivých fakult. Odborné texty doplňují gramatická cvičení s použitým odborným lexikálním materiálem.

  • 1 OPAKOVACÍ LEKCE I
   • 1.1 Přízvuk, intonace, výslovnost a grafická podoba jazyka - největší z úskalí, která musí Čech překonávat
   • 1.2 Cvičení výslovnosti německých hlásek
   • 1.3 TEXT I
   • 1.4 Atome als Bausteine der Materie
   • 1.5 Slovíčka k textu I
  • 2 OPAKOVACÍ LEKCE II
   • 2.1 Pořádek slov ve větě jednoduché
   • 2.2 Větný rámec / Cv. 1,2
   • 2.3 Cv. 3, 4, 5, 6.
   • 2.4 Cv. 7, 8, 9.
   • 2.5 TEXT II
   • 2.6 Wie Lebensmittel haltbar gemacht werden
   • 2.7 Slovíčka k textu II
  • 3 OPAKOVACÍ LEKCE III
   • 3.1 Co musíme vědět o německém slovese, než se začneme věnovat minulým časům?
   • 3.2 Časování sloves v přítomnosti / Cv. 1, 2, 3.
   • 3.3 Rozkazovací způsob
   • 3.4 Cv. 4, 5, 6.
   • 3.5 Slovesa haben, sein a werden / Cv. 7.
   • 3.6 Slovesa zvratná / Cv. 8, 9, 10.
   • 3.7 Předpony odlučitelné a neodlučitelné / Cv. 11, 12, 13, 14.
   • 3.8 Budoucí čas / Cv. 15, 16, 17.
   • 3.9 Předložkové vazby sloves a vazby s pádem prostým
   • 3.10 Cv. 18, 19
   • 3.11 TEXT III
   • 3.12 Die chemische Bindung
   • 3.13 Slovíčka k textu III
  • 4 OPAKOVACÍ LEKCE IV
   • 4.1 Podstatné jméno
   • 4.2 Členy - druhy, užití, skloňování
   • 4.3 Zapamatování si rodu podstatných jmen
   • 4.4 Určování rodu / Cv. 1.
   • 4.5 Typy skloňování podstatných jmen v jednotném čísle
   • 4.6 Cv. 2, 3, 4.
   • 4.7 Skloňování podstatných jmen v množném čísle, koncovky mn. č.
   • 4.8 Cv. 5, 6
   • 4.9 TEXT IV
   • 4.10 Glas - ein Evergreen unter den Werkstoffen
   • 4.11 Slovíčka k textu IV
  • 5 OPAKOVACÍ LEKCE V
   • 5.1 Zájmena
   • 5.2 Zájmena osobní / Cv. 1, 2.
   • 5.3 Cv. 3, 4, 5, 6
   • 5.4 Zájmena přivlastňovací / Cv. 7, 8
   • 5.5 Cv. 9, 10
   • 5.6 Zájmena tázací wer, was / Cv. 12
   • 5.7 Zájmena vztažná / Cv. 13, 14, 15.
   • 5.8 Zájmena neurčitá a záporná, která zastupují podst. jm. / Cv. 16, 17.
   • 5.9 TEXT V
   • 5.10 Polymere - die Riesen unter den Molekülen
   • 5.11 Slovíčka k textu V
  • 6 OPAKOVACÍ LEKCE VI
   • 6.1 Skloňování přídavného jména v přívlastku
   • 6.2 Skloňování po členu určitém
   • 6.3 Skloňování po členu neurčitém
   • 6.4 Skloňování bez členu
   • 6.5 Přídavné jméno po členu určitém
   • 6.6 Přídavné jméno po členu neurčitém
   • 6.7 Skloňování přídavného jména bez členu
   • 6.8 Zvláštnosti při skloňování přídavných jmen
   • 6.9 Cv. 1, 2, 3
   • 6.10 Cv. 4, 5, 6, 7
   • 6.11 Skloňování řadových číslovek / Cv. 8, 9
   • 6.12 Stupňování přídavných jmen a příslovcí
   • 6.13 Cv. 10, 11
   • 6.14 Cv. 12, 13, 14
   • 6.15 Cv. 15, 16, 17
   • 6.16 Zpodstatnělá přídavná jména / Cv. 18
   • 6.17 Cv. 19, 20
   • 6.18 TEXT VI
   • 6.19 Blei und Quecksilber - die Sorgenkinder unter den Elementen
   • 6.20 Slovíčka k textu VI
  • 7 OPAKOVACÍ LEKCE VII
   • 7.1 Číslovky, matematické výrazy a chemické rovnice
   • 7.2 Základní číslovky / Cv. 1, 2
   • 7.3 Základní početní úkony / Cv. 3
   • 7.4 Řadové číslovky
   • 7.5 Zlomky a desetinná čísla / Cv. 4, 5
   • 7.6 Číslovky násobné a podílné
   • 7.7 Číslovky neurčité / Cv. 6, 7, 8
   • 7.8 Čtení matematických výrazů
   • 7.9 Čtení chemických rovnic
   • 7.10 Cv. 9, 10
   • 7.11 TEXT VII
   • 7.12 Die Geschichte des O
   • 7.13 Slovíčka k textu VII
  • 8 OPAKOVACÍ LEKCE VIII
   • 8.1 Předložky
   • 8.2 Předložky se 3. pádem / Cv. 1, 2
   • 8.3 Předložky se 4. pádem / Cv. 3, 4
   • 8.4 Předložky s 2. pádem / Cv. 5
   • 8.5 Předložky s 2. a 3. pádem / Cv. 6
   • 8.6 Předložky s 3. a 4. pádem / Cv. 7, 8
   • 8.7 Cv. 9, 10, 11
   • 8.8 Zájmenná příslovce
   • 8.9 Cv. 12, 13, 14
   • 8.10 Cv. 15
   • 8.11 TEXT VIII
   • 8.12 Im Labor
   • 8.13 Slovní zásoba lekce VIII - Vybavení laboratoře
   • 8.14 Slovíčka k textu VIII
  • 9 OPAKOVACÍ LEKCE IX
   • 9.1 druhy vedlejších vět
   • 9.2 Slovosled v souvětí souřadném a podřadném
   • 9.3 Cv. 1, 2
   • 9.4 Cv. 3, 4, 5, 6, 7
   • 9.5 Cv. 8, 9, 10
   • 9.6 Cv. 11
   • 9.7 TEXT IX
   • 9.8 Unsere Hochschule
   • 9.9 Slovíčka k textu IX
  • 10 LEKCE X
   • 10.1 Minulé časy
   • 10.2 Préteritum
   • 10.3 Perfektum
   • 10.4 Plusquamperfektum
   • 10.5 Cv. 1, 2, 3
   • 10.6 Cv. 4, 5, 6, 7, 8
   • 10.7 Cv. 9
   • 10.8 TEXT X
   • 10.9 Nobelpreisträger Prof. Dr. Ing. Dr.h.c. Vladimír Prelog
   • 10.10 Slovíčka k textu X
  • 11 LEKCE XI
   • 11.1 Trpný rod
   • 11.2 Tvoření trpného rodu
   • 11.3 Používání trpného rodu
   • 11.4 Cv. 1, 2, 3, 4, 5
   • 11.5 Cv. 6, 7, 8
   • 11.6 TEXT XI
   • 11.7 Das ABC der Vitamine
   • 11.8 Slovíčka k textu XI
  • 12 LEKCE XII
   • 12.1 Participia - příčestí
   • 12.2 Tvoření příčestí
   • 12.3 Rozvitý přívlastek
   • 12.4 Cv. 1, 2, 3, 4, 5
   • 12.5 Cv. 6, 7, 8
   • 12.6 TEXT XII
   • 12.7 Rückgewinnung von Metallen aus Industrieabwässern
   • 12.8 Slovíčka k textu XII
  • 13 LEKCE XIII
   • 13.1 Infinitiv s zu
   • 13.2 Závislý infinitiv v jednoduché větě
   • 13.3 Krácení vedlejších vět
   • 13.4 Cv. 1, 2, 3, 4
   • 13.5 TEXT XIII
   • 13.6 Wie man Schlamm veredelt
   • 13.7 Slovíčka k textu XIII
  • 14 LEKCE XIV
   • 14.1 Užití modálních sloves k vyjádření domněnky / Cv. 1, 2
   • 14.2 Vyjadřování apelu
   • 14.3 Verbonominální vazby / Cv. 3
   • 14.4 Cv. 4
   • 14.5 TEXT XIV
   • 14.6 Wie ein chemischer Großbetrieb das Abwasserproblem löst
   • 14.7 Slovíčka k textu XIV
  • 15 LEKCE XV
   • 15.1 Konjunktivy a kondicionály
   • 15.2 Splnitelná podmínka.
   • 15.3 Nesplnitelná podmínka v podmínkovém souvětí.
   • 15.4 Konjunktiv přítomný
   • 15.5 Cv. 1, 2
   • 15.6 Cv. 3, 4, 5, 6
   • 15.7 Cv. 7
   • 15.8 TEXT XV
   • 15.9 Alkohol als Kraftstoffersatz?
   • 15.10 Slovíčka lekce XV
  • 16 SEZNAM SILNÝCH SLOVES
  • 17 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi