Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 21.9.2023 16:47:31
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katalog/publikace'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Analytika vody


Autor Horáková Marta a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (2. vydání, 2003 (2007 dotisk))
ISBN 978-80-7080-520-6
Počet stran 335
Počet obrázků 23
Cena 455 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta jsou souborem fyzikálních a chemických analytických metod stanovení vybraných složek vody. Vycházejí nejen ze současně platných českých státních norem v oblasti analýzy vody, ale uvádějí i další užívané metody pro stanovení jednotlivých složek vody. Ve skriptech jsou uplatněny i dlouholeté vlastní praktické zkušenosti získané při vedení laboratorních cvičení z analytiky vody na Ústavu technologie vody a prostředí.

V obecné části je popsán odběr, konzervace a úprava vzorků vody před vlastní analýzou, v této části jsou také uvedeny způsoby vyhodnocení výsledků analýzy odměrných a spektrofotometrických stanovení. V oddílech zabývajících se stanovením jednotlivých složek vody i v oddílech věnovaných skupinovým stanovením chemicky či fyzikálně podobných látek je vždy stručně uveden výskyt a význam stanovované složky či skupiny složek, přehled používaných metod jejího či jejich kvantitativního stanovení a podrobný popis nejvhodnější metody stanovení. Tento popis vybraných metod stanovení obsahuje vždy teoretické zdůvodnění použité metody, rušivé vlivy a způsob jejich odstranění, výčet činidel a jejich přípravu, postup stanovení, výpočet a způsob vyjadřování výsledků.

  • 1 Obecná část
   • 1.1 Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vody
    • 1.1.1 Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody
    • 1.1.2 Kvantitativní vyjádření výsledků rozboru vody
   • 1.2 Rozsah rozborů
   • 1.3 Kontrola správnosti rozboru
   • 1.4 Odběr a konzervace vzorku
    • 1.4.1 Technické parametry a požadavky odběrů vzorků
    • 1.4.2 Konzervace, doprava a skladování vzorků
   • 1.5 Úprava vzorků před stanovením
   • 1.6 Laboratorní nádobí a chemikálie
    • 1.6.1 Laboratorní nádobí
    • 1.6.2 Chemikálie
   • 1.7 Voda pro analytické stanovení
   • 1.8 Použití měničů iontů v analytické chemii
   • 1.9 Příprava roztoků standardu pro kalibraci
   • 1.10 Kalibrace a její vyhodnocení
    • 1.10.1 Postup pro stanovení kalibrační přímky
    • 1.10.2 Shrnutí možných způsobů vyhodnocení kalibrace
   • 1.11 Výpočty výsledků rozboru vody při odměrném stanovení
   • 1.12 Metoda přídavků standardu
  • 2 Organoleptické a fyzikální vlastnosti, skupinová stanovení
   • 2.1 Barva
    • 2.1.1 Vizuální stanovení barvy vody
    • 2.1.2 Stanovení skutečné barvy optickými přístroji
   • 2.2 Pach a chuť
    • 2.2.1 Stanovení prahového čísla pachu a prahového čísla chuti
   • 2.3 Průhlednost
   • 2.4 Zákal
    • 2.4.1 Turbidimetrické stanovení zákalu vody
    • 2.4.2 Nefelometrické stanovení zákalu vody
   • 2.5 Teplota
   • 2.6 Absorbance při
   • 2.7 Konduktivita
   • 2.8 Iontově rozpuštěné látky
    • 2.8.1 Stanovení iontově rozpuštěných látek iontovou výměnou na měniči kationtů
   • 2.9 Celková mineralizace
    • 2.9.1 Výpočet celkové mineralizace
   • 2.10 Neutralizační kapacity
    • 2.10.1 Stanovení KNK4,5 a KNK8,3
    • 2.10.2 Stanovení ZNK4,5 a ZNK8,3
   • 2.11 Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky
    • 2.11.1 Gravimetrické stanovení veškerých látek (VL)
    • 2.11.2 Gravimetrické stanovení rozpuštěných látek (RL)
    • 2.11.3 Gravimetrické stanovení nerozpuštěných látek (NL)
   • 2.12 Oxidačně redukční potenciál (ORP)
    • 2.12.1 Stanovení oxidačně redukčního potenciálu
  • 3 Kovy
   • 3.1 Stanovení kovů ve vodách
    • 3.1.1 Formy výskytu nejvýznamnějších kovů ve vodách
   • 3.2 Hliník
    • 3.2.1 Spektrofotometrické stanovení hliníku s pyrokatecholovou violetí
    • 3.2.2 Spektrofotometrické stanovení hliníku s aluminonem
   • 3.3 Hořčík
    • 3.3.1 Stanovení hořčíku diferenční metodou
   • 3.4 Mangan
    • 3.4.1 Stanovení manganu po převedení na manganistan
    • 3.4.2 Spektrofotometrická metoda s formaldoximem
   • 3.5 Vápník
    • 3.5.1 Stanovení vápníku odměrnou metodou se směsí metalochromních indikátorů
    • 3.5.2 Stanovení vápníku odměrnou metodou s indikátorem HSN
   • 3.6 Vápník a hořčík
    • 3.6.1 Stanovení vápníku a hořčíku odměrnou metodou s indikátorem v pevném stavu
    • 3.6.2 Stanovení vápníku a hořčíku odměrnou metodou s indikátorovým roztokem
   • 3.7 Železo
    • 3.7.1 Stanovení celkového rozpuštěného železa absorpční spektrofotometrií po reakci s 1,10­fenantrolinem
    • 3.7.2 Stanovení rozpuštěného železa v oxidačním stupni II absorpční spektrofotometrií po reakci s 1,10­fenantrolinem.
   • 3.8 Kovy stanovované metodou AAS
  • 4 Nekovy a polokovy
   • 4.1 Dusík
    • 4.1.1 Amoniakální dusík
     • 4.1.1.1 Spektrofotometrické stanovení amoniakálního dusíku indofenolovou metodou
     • 4.1.1.2 Odměrné neutralizační stanovení amoniakálního dusíku
    • 4.1.2 Dusičnany
     • 4.1.2.1 Spektrofotometrické stanovení dusičnanů s kyselinou salicylovou
     • 4.1.2.2 Spektrofotometrické stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem ve fotometrických zkumavkách
    • 4.1.3 Dusitany
     • 4.1.3.1 Spektrofotometrické stanovení s amidem kyseliny sulfanilové a N­(1­naftyl)­1,2­ethylendiamin-dihydrochloridem (NED­dihydrochloridem)
    • 4.1.4 Organický dusík
     • 4.1.4.1 Stanovení organického dusíku Kjeldahlovou metodou
    • 4.1.5 Celkový dusík
   • 4.2 Fosfor
    • 4.2.1 Spektrofotometrické stanovení rozpuštěných orthofosforečnanů
     • 4.2.1.1 Stanovení podle ČSN
     • 4.2.1.2 Stanovení podle ČSN EN
    • 4.2.2 Spektrofotometrické stanovení hydrolyzovatelných rozpuštěných polyfosforečnanů
    • 4.2.3 Spektrofotometrické stanovení celkového fosforu po rozkladu s peroxodisíranem
   • 4.3 Chlor
    • 4.3.1 Aktivní chlor
     • 4.3.1.1 Jodometrické stanovení celkového chloru
     • 4.3.1.2 Spektrofotometrické stanovení s N,N­diethyl­1,4­fenylendiaminem (DPD)
    • 4.3.2 Chloridy
     • 4.3.2.1 Odměrné argentometrické stanovení podle Mohra
     • 4.3.2.2 Odměrné merkurimetrické stanovení
     • 4.3.2.3 Spektrofotometrické stanovení chloridů s thiokyanatanem rtuťnatým, modifikovaná metoda ve fotometrických zkumavkách
   • 4.4 Křemík
    • 4.4.1 Spektrofotometrické stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku s molybdenanem amonným
    • 4.4.2 Spektrofotometrické stanovení reaktivního křemíku po alkalické hydrolýze
   • 4.5 Kyanidy
    • 4.5.1 Stanovení kyanidových iontů spektrofotometricky po reakci s pyridinem a kyselinou barbiturovou
    • 4.5.2 Odměrná argentometrická metoda s indikátorem
   • 4.6 Kyslík (rozpuštěný)
    • 4.6.1 Odměrné jodometrické stanovení s přídavkem azidu (Alsterbergova modifikace Winklerovy metody)
    • 4.6.2 Elektrochemické stanovení rozpuštěného kyslíku metodou s membránovou sondou
   • 4.7 Oxid uhličitý a jeho iontové formy
    • 4.7.1 Stanovení koncentrací iontových forem oxidu uhličitého výpočtem
     • 4.7.1.1 Výpočet pro vzorky o pH nižším než
     • 4.7.1.2 Výpočet pro vzorky o pH v rozmezí hodnot
     • 4.7.1.3 Výpočet pro vzorky o pH vyšším než
   • 4.8 pH
    • 4.8.1 Potenciometrické stanovení hodnoty pH
   • 4.9 Síra
    • 4.9.1 Sírany
     • 4.9.1.1 Titrační stanovení síranů s dusičnanem olovnatým
     • 4.9.1.2 Gravimetrické stanovení síranů chloridem barnatým
    • 4.9.2 Siřičitany
    • 4.9.3 Sulfidy a sulfan
   • 4.10 Stanovení anorganických aniontů metodou HPLC
    • 4.10.1 Stanovení základních anorganických aniontů
    • 4.10.2 Stanovení anorganických aniontů ClO2-, BrO3-, Br-, ClO3-
    • 4.10.3 Normalizace metod používaných pro stanovení anorganických aniontů
  • 5 Organické látky - skupinová stanovení
   • 5.1 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
    • 5.1.1 Stanovení BSK5 standardní (zřeďovací) metodou
   • 5.2 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)
    • 5.2.1 Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)
    • 5.2.2 Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr), standardní metoda
    • 5.2.3 Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr), „semimikrometoda“
   • 5.3 Celkový organický uhlík (TOC)
   • 5.4 Fenoly
    • 5.4.1 Stanovení jednosytných fenolů po destilaci spektrofotometricky po reakci s 4­aminoantipyrinem (4­AAP)
   • 5.5 Nepolární extrahovatelné látky (NEL)
    • 5.5.1 Stanovení nepolárních extrahovatelných látek
   • 5.6 Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX)
    • 5.6.1 Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)
   • 5.7 Tenzidy (PAL)
    • 5.7.1 Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS)
   • 5.8 Nižší mastné kyseliny (NMK).
    • 5.8.1 Alkalimetrické titrační stanovení celkových NMK po chromatografické separaci
    • 5.8.2 Chromatografické stanovení NMK na náplňových kolonách
    • 5.8.3 Chromatografické stanovení NMK na kapilárních kolonách
    • 5.8.4 Stanovení NMK metodou kapilární izotachoforézy
  • 6 Organické látky - chemická individua
   • 6.1 Principy metod
    • 6.1.1 Extrakce kapalinou
    • 6.1.2 Extrakce plynem
    • 6.1.3 Extrakce tuhou fází
   • 6.2 Analýza těkavých organických látek
   • 6.3 Fenoly
   • 6.4 Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků
   • 6.5 Polychlorované bifenyly a organochlorované pesticidy
   • 6.6 Normalizace metod používaných pro analýzu organických látek
  • 7 Přílohy
   • 7.1 Relativní atomové hmotnosti prvků
   • 7.2 Hustoty a koncentrace vybraných roztoků kyselin a zásad
    • 7.2.1 Kyselina sírová
    • 7.2.2 Kyselina chlorovodíková
    • 7.2.3 Kyselina fosforečná
    • 7.2.4 Hydroxid sodný
    • 7.2.5 Amoniak
   • 7.3 Místo pro poznámky
  • 8 Rejstřík látek, vlastností a ukazatelů vody, jejichž návody na stanovení jsou v těchto skriptech uvedeny
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi