Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 23.6.2024 15:00:25
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22937
idvazba: 29138
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vydavatelstvi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katalog/publikace'
iduzel: 22937
path: 1/17949/17966/17969/22930/22937
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Anorganická chemie nekovů


Autor Jursík František
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2001 (2008 dotisk))
ISBN 978-80-7080-417-9
Počet stran 228
Počet obrázků 55
Cena 293 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Chemie nekovů je ve skriptu podána tak, aby vedle nezbytných příprav a chemických vlastností prvků a jejich sloučenin, byly v co největší míře zdůrazněny obecnější jevy jež dávají do souvislostí elektronovou strukturu atomů, geometrii molekul (iontů) a jejich chemické chování. Pro vyjádření strukturních představ jsou v textu využívány Lewisovy a elektronové vzorce znázorňující nejen běžný stav molekul (iontů), ale i různé stavy mimořádné, jakými se tyto objekty vyznačují v průběhu chemických reakcí. Proto tam, kde to teorie umožňuje, je průběh chemických reakcí, s jistým zjednodušením, znázorněn v podobě reakčních schémat.

Všechny kapitoly systematické chemie, kterým předchází část pojednávající o kovalentní vazbě a stereochemii, začínají rozsáhlým úvodem, který přináší zobecňující a jednotný pohled na každou skupinu prvků z hlediska jejich vazebných možností a souvislostí jak ve skupině, tak i periodě. V celém textu jsou veškerá tvrzení či představy o struktuře, vazbách nebo o vlastnostech sloučenin dokládány experimentálními podklady. Rozsáhlým úvodem a poznámkami v textu či doplňujícími poznámkami pod čarou se skriptu dostává poněkud širšího využití.

  • 1 Vazebné vztahy mezi atomy. Kovalentní vazba
   • 1.1 Osmi- dvanácti- a osmnáctielektronové pravidlo
   • 1.2 Lewisovy vzorce
   • 1.3 Stručný nástin teorie valenčních vazeb
   • 1.4 Molekula vodíku
   • 1.5 Parametry kovalentní vazby
   • 1.6 Vaznost, energie a délka vazby
   • 1.7 Elektronegativita
   • 1.8 Polarita kovalentní vazby
   • 1.9 Resonance (mesomerie)
   • 1.10 Reakční a slučovací teplo (entalpie)
   • 1.11 Energie kovalentní vazby a průběh chemických reakcí
   • 1.12 Ostatní energetické změny
   • 1.13 Stručný nástin teorie molekulových orbitalů
   • 1.14 Molekulové orbitaly a elektronegativita
   • 1.15 Nevazebné soudržné síly
  • 2 Stereochemie sloučenin nepřechodných prvků. Teorie lokalizovaných elektronových párů
   • 2.1 Vztahy mezi elektrony
   • 2.2 Struktura molekul a hybridizace AO
   • 2.3 Stínění
   • 2.4 Účast orbitalů d na σ a π vazbách
   • 2.5 Vaznost atomů, energetika a hybridizace
   • 2.6 Hybridizace a energie vazby
   • 2.7 Násobné vazby
   • 2.8 Neekvivalentní elektronové páry a struktura molekul. Deformace valenčních úhlů
   • 2.9 Poloha volného elektronového páru ve valenční sféře
   • 2.10 Vazebné parametry a struktura. Velikost atomů
   • 2.11 Dvojné a trojné vazby
   • 2.12 Elektronegativita
   • 2.13 Neekvivalentní hybridní orbitaly. Sekundární hybridizace
   • 2.14 Hybridizace a molekulové orbitaly
   • 2.15 Polarita vazby a struktura molekul
  • 3 Vzácné plyny
   • 3.1 Úvod
   • 3.2 Chemie xenonu
   • 3.3 Vazebné poměry ve fluoridech xenonu
  • 4 Vodík
   • 4.1 Postavení v periodickém systému
   • 4.2 Způsob vazby
   • 4.3 Výroba, příprava a vlastnosti
   • 4.4 Sloučeniny vodíku. Hydridy
   • 4.5 Voda
   • 4.6 Hydratace iontů
   • 4.7 Vodíková vazba
   • 4.8 Kyseliny a zásady
   • 4.9 Brönstedovo-Lowryho pojetí kyselin a zásad
   • 4.10 Klasifikace kyselin
   • 4.11 Síla protonových kyselin
   • 4.12 Sytnost oxokyselin a povaha vazby ke kyslíku
   • 4.13 Sytnost oxokyselin a jejich struktura
   • 4.14 Lewisova teorie kyselin a bází
   • 4.15 Síla Lewisových kyselin a bází
   • 4.16 Reakce Lewisových kyselin a bází
  • 5 Fluor, chlor, brom a jod
   • 5.1 Úvod
   • 5.2 Způsob vazby
   • 5.3 Výlučné postavení fluoru
   • 5.4 Výjimečnost prvků 2.periody
   • 5.5 Vztahy v řadě Cl-Br-I
   • 5.6 Volné prvky
   • 5.7 Sloučeniny s vazbou halogen-halogen
   • 5.8 Sloučeniny s vodíkem
   • 5.9 Halogenidy
   • 5.10 Sloučeniny s kyslíkem. Chemie sloučenin fluoru
   • 5.11 Oxidy těžších halogenů
   • 5.12 Oxokyseliny a jejich soli
   • 5.13 Halogenderiváty oxokyselin
  • 6 Kyslík (síra, selen a tellur)
   • 6.1 Úvod
   • 6.2 Kyslík. Způsob vazby
   • 6.3 Homokatenace a postavení prvků v periodickém systému
   • 6.4 Násobné vazby v chemii kyslíku
   • 6.5 Kyslík jako jednoduchá látka
   • 6.6 Sloučeniny kyslíku
   • 6.7 Peroxid vodíku
   • 6.8 Peroxid vodíku a molekuly s volnou otáčivostí okolo jednoduché vazby
   • 6.9 Deriváty peroxidu vodíku. Peroxokyseliny
   • 6.10 Oxidy
  • 7 Síra, selen a tellur
   • 7.1 Vztahy v řadě S, Se a Te
   • 7.2 Způsob vazby
   • 7.3 Násobné vazby
   • 7.4 Katenace
   • 7.5 Cyklické sloučeniny v chemii nekovů
   • 7.6 Volné prvky
   • 7.7 Reakce volných prvků
   • 7.8 Polyatomové kationty
   • 7.9 Sloučeniny s vodíkem
   • 7.10 Sloučeniny s halogeny
   • 7.11 Strukturní a geometrická isomerie v chemii nekovů
   • 7.12 Halogenid--oxidy
   • 7.13 Sloučeniny s kyslíkem. Oxidy
   • 7.14 Spojování a oligomerace anorganických molekul a její příčiny
   • 7.15 Oxokyseliny, jejich soli a deriváty
   • 7.16 Oxokyseliny s vazbou S-S
   • 7.17 Sloučeniny s vazbou C-S
   • 7.18 Sloučeniny s vazbou S-N
   • 7.19 Prodlužování řetězců a uzavírání kruhů v chemii síry (selenu)
  • 8 Dusík (fosfor, arsen a antimon)
   • 8.1 Úvod
   • 8.2 Dusík. Způsob vazby
   • 8.3 Násobné vazby
   • 8.4 Katenační tendence
   • 8.5 Dusík jako jednoduchá látka
   • 8.6 Sloučeniny s vodíkem
   • 8.7 Halogenaminy
   • 8.8 Sloučeniny s kyslíkem. Oxidy
   • 8.9 oxokyseliny a jejich soli
   • 8.10 Halogenidy oxokyselin (halogenid-oxidy)
  • 9 Fosfor, arsen, antimon (bismut)
   • 9.1 Způsob vazby
   • 9.2 Vztahy v řadě P, As, Sb (Bi)
   • 9.3 Násobné vazby
   • 9.4 Katenace
   • 9.5 Volné prvky
   • 9.6 Sloučeniny s vodíkem
   • 9.7 Halogenidy
   • 9.8 Sloučeniny s kyslíkem. Oxidy
   • 9.9 Oxokyseliny, jejich soli a deriváty
   • 9.10 Sloučeniny s vazbou P--N
  • 10 Uhlík (křemík a germanium)
   • 10.1 Úvod
   • 10.2 Uhlík. Způsob vazby
   • 10.3 Katenace
   • 10.4 Násobné vazby
   • 10.5 Molekulové formy
   • 10.6 Sloučeniny uhlíku. Karbidy
   • 10.7 Hydridy. Struktura a vlastnosti uhlovodíků
   • 10.8 Halogenidy a halogenid-oxidy
   • 10.9 Oxidy a oxokyseliny
   • 10.10 Oxid uhelnatý jako Lewisova báze. Karbonyly kovů
   • 10.11 Ethen jako Lewisova báze
   • 10.12 Sloučeniny s vazbou C-N
   • 10.13 Organoprvkové a organokovové sloučeniny
  • 11 Křemík a germanium
   • 11.1 Trendy ve skupině
   • 11.2 Způsob vazby
   • 11.3 Násobné vazby versus katenace
   • 11.4 Oxidační stavy
   • 11.5 Volné prvky
   • 11.6 Sloučeniny. Sloučeniny s vodíkem. Silany a halogensilany
   • 11.7 Tetrahalogenidy
   • 11.8 Organokřemičité sloučeniny. Silanoly, siloxany, silikony
   • 11.9 Oxid křemičitý a křemičitany
   • 11.10 Křemičité kyseliny
  • 12 Bor
   • 12.1 Postavení boru ve skupině
   • 12.2 Způsob vazby
   • 12.3 Třístředové vazby v chemii boru
   • 12.4 Násobné vazby
   • 12.5 Katenace
   • 12.6 Katenace versus násobné vazby
   • 12.7 Nižší oxidační stavy
   • 12.8 Elementární bor
   • 12.9 Sloučeniny s vodíkem. Borany
   • 12.10 Halogenidy
   • 12.11 Sloučeniny s kyslíkem. Oxid boritý. Kyselina boritá, její soli a deriváty
   • 12.12 Sloučeniny s vazbou B-N
   • 12.13 Podobnost mezi borem a křemíkem
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi