Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 07:51:48
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Organická syntéza I


Autor Svoboda Jiří a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2000)
ISBN 978-80-7080-385-1
Počet stran 302
Cena 253 Kč *
Koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Předložená skripta Organická syntéza I jsou doprovodným učebním textem stejnojmenného předmětu 4. ročníku studijního oboru Technologie organických látek, zaměření Organická chemie a farmakochemie v rámci studijního programu Chemie a chemická technologie. Jejich cílem je navázat na znalosti organické chemie, jejíž základy studenti získali ve 2. ročníku, ve směru organické syntézy poznáním metod zavádění a transformace funkčních skupin v molekule organické látky.

Ve zcela přepracovaném vydání jsou v deseti kapitolách systematicky probírány moderní metody redukce a oxidace organických látek, zavedení halogenů, nitro-, nitroso- a sulfoskupiny do organické sloučeniny, aplikace alkylačních a acylačních reakcí pro tvorbu široké škály derivátů uhlovodíků i využití organokovových sloučenin a diazoniových solí. Kapitola Eliminace vysvětluje způsoby tvorby sloučenin s násobnými vazbami. Závěrečná kapitola o chránicích skupinách vysvětluje způsoby selektivní blokády funkčních skupin a jejich využití ve složitějších syntézách.

Rozsáhlý text skript Organická syntéza I umožňuje studentům základní orientaci v organické syntéze. Pro procvičování látky jsou určena současně vydávaná skripta Sbírka úloh z Organické syntézy I usnadňující zvládnutí této problematiky.

  • 1 Úvod
   • 1.1 Seznam použitých zkratek
   • 1.2 Jmenný seznam
  • 2 Redukce
   • 2.1 Úvod
    • 2.1.1 Katalytická hydrogenace
    • 2.1.2 Redukce hydridovými činidly
     • 2.1.2.1 Stereoselektivita hydridových redukcí
   • 2.2 Redukce uhlíkatých násobných vazeb
    • 2.2.1 Redukce alkenů
    • 2.2.2 Redukce alkynů
    • 2.2.3 Redukce aromátů
   • 2.3 Redukce kyslíkatých funkčních skupin
    • 2.3.1 Redukce aldehydů a ketonů
    • 2.3.2 Redukce karboxylových kyselin a jejich funkčních derivátů
   • 2.4 Redukce dusíkatých funkcí
    • 2.4.1 Redukce nitro- a nitrososkupiny
    • 2.4.2 Redukce násobných vazeb NN a CN
   • 2.5 Redukce sirných funkčních skupin
   • 2.6 Hydrogenolýza funkčních skupin
    • 2.6.1 Hydrogenolýza halogenů
    • 2.6.2 Hydrogenolýza hydroxylové funkce
    • 2.6.3 Hydrogenolýza etherových vazeb
    • 2.6.4 Hydrogenolýza karbonylové funkce
    • 2.6.5 Hydrogenolýza dusíkatých funkcí
    • 2.6.6 Hydrogenolýza sirných funkcí
    • 2.6.7 Hydrogenolýza uhlíkatých řetězců
   • 2.7 Literatura
  • 3 Oxidace
   • 3.1 Úvod
   • 3.2 Oxidace vazby mezi uhlíkem a vodíkem
    • 3.2.1 Oxidace afunkčních atomů uhlíku
    • 3.2.2 Vznik alkenů a aromatických systémů
    • 3.2.3 Oxidace C-H vazby v sousedství karbonylové skupiny
   • 3.3 Oxidace násobných vazeb
    • 3.3.1 Epoxidace dvojné vazby
    • 3.3.2 Hydroxylace dvojné vazby
   • 3.4 Oxidace C-C vazeb za štěpení
    • 3.4.1 Ozonolýza alkenů
    • 3.4.2 Štěpení aromátů
    • 3.4.3 Štěpení vicinálních diolů
    • 3.4.4 Štěpení C-C vazby v karbonylových sloučeninách
    • 3.4.5 Oxidativní dekarboxylace
   • 3.5 Oxidace alkoholů
   • 3.6 Oxidace alkoholů a aldehydů na kyseliny
   • 3.7 Oxidace dusíkatých funkcí
    • 3.7.1 Oxidace aminů
    • 3.7.2 Oxidace hydrazinů
    • 3.7.3 Oxidace hydrazonů
   • 3.8 Oxidace sirných funkcí
    • 3.8.1 Oxidace thiolů
    • 3.8.2 Oxidace sulfidů
   • 3.9 Literatura
  • 4 Halogenace
   • 4.1 Úvod
   • 4.2 Alifatické halogenderiváty
    • 4.2.1 Halogenace adičním reakcemi
     • 4.2.1.1 Adice halogenovodíků
     • 4.2.1.2 Adice halogenů, interhalogenů, hypohalogenkyselin a příbuzných činidel
    • 4.2.2 Substituční halogenace
     • 4.2.2.1 Substituce vodíku halogenem
     • 4.2.2.2 Substituce kyslíkatých funkčních skupin
     • 4.2.2.3 Substituce halogenů
     • 4.2.2.4 Substituce dusíkatých funkcí
   • 4.3 Aromatické halogenderiváty
    • 4.3.1 Náhrada vodíku halogenem
   • 4.4 Literatura
  • 5 Nitrace, nitrosace a sulfonace
   • 5.1 Nitrace a nitrosace
    • 5.1.1 Nitrace alifatických sloučenin
    • 5.1.2 Nitrosace alifatických sloučenin
    • 5.1.3 Nitrace aromatických sloučenin
    • 5.1.4 Nitrosace aromatických sloučenin
   • 5.2 Sulfonace
    • 5.2.1 Sulfonace alifatických sloučenin
    • 5.2.2 Sulfonace aromatických sloučenin
   • 5.3 Literatura
  • 6 Alkylace a acylace
   • 6.1 Alkylace alifatických sloučenin
    • 6.1.1 Úvod
    • 6.1.2 Alkylační činidla
    • 6.1.3 Nukleofilní částice
    • 6.1.4 Vliv rozpouštědla
    • 6.1.5 Katalýza fázového přenosu (phase transfer catalysis, PTC)
   • 6.2 Využití alkylačních reakcí pro syntézu derivátů uhlovodíků
   • 6.3 Enoláty
    • 6.3.1 Vznik enolátů
    • 6.3.2 Alkylace enolátů
    • 6.3.3 Dusíkatá analoga aldehydů, enolů a enolátů - azomethiny a enaminy
    • 6.3.4 Konjugovaná adice
   • 6.4 Adice enolátů na karbonylové sloučeniny a jejich deriváty
    • 6.4.1 Aldolizace
    • 6.4.2 Mannichova reakce
   • 6.5 Acylace enolátů
   • 6.6 Wittigova reakce a reakce příbuzné
   • 6.7 Alkylace a acylace aromatických sloučenin
    • 6.7.1 Friedelovy-Craftsovy reakce
     • 6.7.1.1 Alkylace
     • 6.7.1.2 Halogenalkylace
     • 6.7.1.3 Acylace
    • 6.7.2 Formylace
   • 6.8 Literatura
  • 7 Příprava a reakce organokovových sloučenin
   • 7.1 Příprava organokovových sloučenin
    • 7.1.1 Náhrada funkční skupiny kovem
    • 7.1.2 Náhrada vodíku kovem
    • 7.1.3 Výměna kovu za kov
   • 7.2 Reaktivita organokovových činidel
    • 7.2.1 Úvod
    • 7.2.2 Alkylace a arylace organokovů
    • 7.2.3 Adice organokovových činidel na polární násobné vazby
     • 7.2.3.1 Adice na karbonylovou skupinu
     • 7.2.3.2 Acylace organokovových sloučenin
   • 7.3 Literatura
  • 8 Diazotace
   • 8.1 Tvorba diazoniových solí
   • 8.2 Reakce diazoniových solí
    • 8.2.1 Náhrada diazoniové skupiny za halogen
    • 8.2.2 Náhrada diazoniové skupiny uhlíkatými funkčními skupinami
    • 8.2.3 Náhrada diazoniové skupiny kyslíkatými funkcemi
    • 8.2.4 Náhrada diazoniové skupiny sirnými funkčními skupinami
    • 8.2.5 Náhrada diazoniové skupiny dusíkatými funkčními skupinami
    • 8.2.6 Náhrada diazoniové skupiny vodíkem
   • 8.3 Kopulace diazoniových solí
    • 8.3.1 Kopulace s alifatickými substráty
    • 8.3.2 Kopulace s aromatickými substráty
   • 8.4 Příprava triazenů
   • 8.5 Literatura
  • 9 Eliminace
   • 9.1 Úvod, mechanismy
   • 9.2 Dehydratace
    • 9.2.1 Dehydratace alkoholů
    • 9.2.2 Deoxygenace vicinálních diolů a epoxidů
    • 9.2.3 Dehydratace amidů kyselin, aldoximů a N-alkylformamidů
   • 9.3 Eliminace dusíkatých funkcí
    • 9.3.1 Hofmannovo methylační štěpení
    • 9.3.2 Přeměna vicinálních dihydrazonů na alkiny
   • 9.4 Eliminace sirných funkcí
   • 9.5 Pyrolytické syn-eliminační reakce
   • 9.6 Eliminace halogenů
    • 9.6.1 Dehydrohalogenace
    • 9.6.2 Dehalogenace vicinálních dihalogenderivátů
   • 9.7 Dekarboxylace a dekarbonylace
   • 9.8 Extruze
   • 9.9 Literatura
  • 10 Funkční deriváty karbonylové a karboxylové funkce
   • 10.1 Úvod
   • 10.2 Dusíkaté deriváty aldehydů a ketonů
   • 10.3 Kyslíkaté a sirné deriváty aldehydů a ketonů
   • 10.4 Funkční deriváty karboxylových kyselin
    • 10.4.1 Reaktivní acylační činidla
     • 10.4.1.1 Syntéza chloridů kyselin
     • 10.4.1.2 Syntéza anhydridů kyselin
     • 10.4.1.3 Nové metody syntézy funkčních derivátů kyselin
    • 10.4.2 Syntéza esterů
     • 10.4.2.1 Acylace alkoholů
     • 10.4.2.2 Esterifikace karboxylových kyselin
     • 10.4.2.3 Alkylace karboxylátového iontu
    • 10.4.3 Syntézy amidů
   • 10.5 Literatura
  • 11 Chránicí skupiny v organické syntéze
   • 11.1 Úvod
   • 11.2 Chránění hydroxylové funkce
   • 11.3 Chránění thiolů
   • 11.4 Chránění aminoskupiny
   • 11.5 Chránění karbonylové skupiny
   • 11.6 Skupiny chránicí karboxylovou funkci
   • 11.7 Literatura
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi