Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 08:52:01
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Matematika I ve strukturovaném studiu


Autor Klíč Alois a kol.
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2004)
ISBN 80-7080-549-8
Počet stran 316
Počet obrázků 174
Cena 161 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Tato skripta jsou určena pro bakalářský stupeň studia všech fakult Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Bakalářský kurs matematiky má rozsah 3 hodiny přednášek a 3 hodiny cvičení týdně. Tento rozsah předmětu určuje obsah skript. Snažili jsme se vyhovět co nejvíce požadavkům navazujících předmětů (fyziky, fyzikální chemie, chemického inženýrství).

Obsahem skript jsou základní fakta z diferenciálního počtu funkcí jedné a dvou proměnných a z integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Dále jsou probrány obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu a ukázány možnosti jejich aplikací. Stručně jsou probrány základy lineární algebry a vektorového počtu.

Text těchto skript je uzpůsoben tak, aby na něj mohl navázat text dalších matematických kurzů. Výklad látky je v únosné míře oproštěn od delších a technicky komplikovaných matematických důkazů. Velký důraz je kladen na důkladné pochopení základních pojmů a jejich vztahu k aplikacím v technických oborech. Poměrně značný počet obrázků v textu má podpořit geometrickou představivost studentů a tím i snadnější a hlubší pochopení probírané látky.

  • 1 REÁLNÉ FUNKCE - ÚVOD
   • 1.1 Číselné množiny
    • 1.1.1 Přirozená a celá čísla
    • 1.1.2 Racionální čísla
    • 1.1.3 Reálná čísla
    • 1.1.4 Komplexní čísla
    • 1.1.5 Shora a zdola omezené množiny reálných čísel
    • 1.1.6 Množiny R2 , R3
   • 1.2 Pojem funkce jedné reálné proměnné
   • 1.3 Graf funkce jedné proměnné
   • 1.4 Funkce dvou reálných proměnných
   • 1.5 Grafy funkcí dvou proměnných
  • 2 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI FUNKCÍ JEDNÉ A DVOU PROMĚNNÝCH
   • 2.1 Operace s funkcemi
   • 2.2 Složená funkce
   • 2.3 Prosté funkce
   • 2.4 Funkce monotonní
   • 2.5 Funkce omezené
   • 2.6 Poznámky ke grafům funkcí
   • 2.7 Funkce sudé a liché
   • 2.8 Funkce periodické
   • 2.9 Funkce inverzní
   • 2.10 Funkce cyklometrické
  • 3 SPOJITOST A LIMITA FUNKCE
   • 3.1 Okolí
   • 3.2 Spojitost funkce
    • 3.2.1 Komentář pro funkce dvou proměnných
   • 3.3 Limita funkce
   • 3.4 Jednostranné limity
   • 3.5 Nevlastní limity
   • 3.6 Limita posloupnosti
  • 4 DERIVACE FUNKCE
   • 4.1 Definice derivace
   • 4.2 Pravidla pro výpočet derivací
   • 4.3 Derivace vyšších řadu
   • 4.4 Význam derivace funkce ve fyzice a chemii
   • 4.5 Věta o střední hodnotě diferenciálniho počtu
   • 4.6 L'Hospitalovo pravidlo
   • 4.7 Parciální derivace funkcí dvou proměnných
  • 5 PRŮBĚH FUNKCE
   • 5.1 Funkce monotonní
   • 5.2 Lokální extrémy funkce
   • 5.3 Globální extrémy funkce
   • 5.4 Funkce konvexní a konkavní
   • 5.5 Inflexní body
   • 5.6 Asymptoty grafu funkce
   • 5.7 Vyšetření průběhu funkce
   • 5.8 Newtonova metoda řešení rovnic f(x) =
  • 6 TAYLOROVA FORMULE. DIFERENCIÁL
   • 6.1 Taylorova formule
   • 6.2 Diferenciál funkce
   • 6.3 Některé aplikace diferenciálu
    • 6.3.1 Derivace jako podíl diferenciálu
    • 6.3.2 Derivace inverzní funkce
    • 6.3.3 Přibližná změna funkčních hodnot
    • 6.3.4 Chyby
  • 7 PARAMETRICKÉ ROVNICE ROVINNÝCH KŘIVEK
   • 7.1 Příklady
   • 7.2 Definice rovinné křivky
   • 7.3 Příklady
   • 7.4 Tečný vektor
   • 7.5 Polární souřadnice v rovině
    • 7.5.1 Křivky v polárních souřadnicích
  • 8 INTEGRÁL A JEHO VLASTNOSTI
   • 8.1 Zavedení neurčitého a určitého integrálu
   • 8.2 Existence primitivní funkce a integrály některých jednoduchých funkcí
   • 8.3 Vlastnosti integrálu
   • 8.4 Geometrický význam určitého integrálu
  • 9 METODY VÝPOČTU NEURČITÝCH INTEGRÁLŮ
   • 9.1 Metoda per partes
   • 9.2 Metoda substituční
   • 9.3 Polynomy a rozklad polynomu v kořenové činitele
   • 9.4 Integrace racionálních lomených funkcí
   • 9.5 Tabulky integrálů
  • 10 METODY VÝPOČTU URČITÝCH INTEGRÁLŮ
   • 10.1 Metody per partes a substitučnÍ pro určité integrály
   • 10.2 Nevlastní integrály
   • 10.3 Numerická integrace
  • 11 VEKTORY A MATICE
   • 11.1 Prostor R n
   • 11.2 Lineární nezávislost
   • 11.3 Matice a operace s maticemi
    • 11.3.1 Sčítání matic
    • 11.3.2 Násobení matice reálným číslem
    • 11.3.3 Násobení matic
    • 11.3.4 Transponování matic
   • 11.4 Hodnost matice
    • 11.4.1 Postup převedení matice na HT-matici
   • 11.5 Determinanty
  • 12 SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ALGEBRAICKÝCH ROVNIC
   • 12.1 Existence a struktura řešení soustav lineárních algebraických rovnic
   • 12.2 Gaussova eliminace pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic
   • 12.3 Cramerovo pravidlo
  • 13 GEOMETRIE V R n ZVLÁŠTĚ V R3
   • 13.1 Euklidovský prostor R n
    • 13.1.1 Vzdálenost bodu v R n
   • 13.2 Norma a úhel vektoru
    • 13.2.1 Skalární součin a norma vektoru
    • 13.2.2 Úhel vektoru
    • 13.2.3 Jednotkový vektor. Pravoúhlá složka vektoru
    • 13.2.4 Vektorový součin
    • 13.2.5 Smíšený součin
   • 13.3 Parametrické rovnice přímky
   • 13.4 Parametrické rovnice roviny
   • 13.5 Obecná rovnice roviny v R3
    • 13.5.1 Rovnice nadroviny v R n
  • 14 DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE
   • 14.1 Co je to diferenciální rovnice
   • 14.2 Rovnice typu y' = f(x,y)
   • 14.3 Metoda separace proměnných
    • 14.3.1 Postup řešení metodou separace proměnných
   • 14.4 Lineární rovnice
    • 14.4.1 Řešení HLDR
    • 14.4.2 Řešení NLDR, metoda variace konstanty
   • 14.5 Aplikace diferenciálních rovnic
   • 14.6 Eulerova metoda
  • A ZÁKLADNÍ POJMY Z MATEMATICKÉ LOGIKY
   • A.1 Výrok
   • A.2 Složené výroky a logické operace
   • A.3 Tautologie
   • A.4 Výrokové formy
   • A.5 Velký kvantifikátor
   • A.6 Malý kvantifikátor
   • A.7 Negace obecného a existenčního výroku
   • A.8 Logická výstavba matematiky
  • B CVIČENÍ
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi