Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 9.12.2021 08:52:01
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Mikrobiologie v technologii vod


Autor Říhová Ambrožová Jana
Vydavatel VŠCHT Praha (1. vydání, 2004)
ISBN 978-80-7080-534-3
Počet stran 244
Počet obrázků 64
Cena 403 Kč *
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 22. 1. 2013. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

Anotace

Skripta Mikrobiologie v technologii vod se zabývají obecnou a systematickou mikrobiologií a její aplikací v přidružených oborech a technologiích. Podány jsou všechny potřebné informace a návaznosti se spolupracujícími obory a podobory, např. legislativa, hygiena, hydrobiologie, hydrochemie, genetika, biochemie, technologie úpravy vody a technologie čištění odpadních vod. Text, rozdělený do jedenácti tématických okruhů, je na 244 stranách včetně 64 obrázků a grafů a 18 tabulek. První kapitola je věnována úvodu do předmětu, seznamuje s předmětem studia mikrobiologie, specifikací oborů (virologie, bakteriologie, mykologie), s historií a aplikovatelností oboru. Druhá kapitola pojednává o nebuněčných organismech, speciálně pak o virech a viroidech. Rozsáhlejší třetí kapitola je přehledem charakteristiky buněčných organismů, specifikovaných prokaryotickými (archebakterie, eubakterie) a eukaryotickými organismy (houby). V kapitole je uveden charakter stavby buněk, morfologie, chemické složení buněk, fyzikální vlastnosti buněčných povrchů a systematické členění bakterií a hub na jednotlivé taxonomické jednotky. Ve čtvrté kapitole je specifikován vztah mezi mikroorganismy a jejich prostředím, tj. abiotické faktory ovlivňující výskyt mikroorganismů v prostředí a biotické faktory specifikující ekologické vztahy mezi populacemi a společenstvy navzájem. Specifikovány jsou i choroby, jež způsobují. V páté kapitole jsou uvedeny základy růstu, dělení a rozmnožování mikroorganismů, tj. růstová strategie virů, růst bakterií a typy kultivací a růst hub. Enzymy a enzymatická výbava mikroorganismů, které jsou v šesté kapitole, jsou nastíněním charakteru enzymů a enzymové aktivity uvnitř buněk. Na tuto kapitolu navazuje kapitola sedmá, kde je uvedena výživa a metabolismus mikroorganismů, tj. rozdělení mikroorganismů dle výživy a způsobu využití energie a pak cykly vztahující se k syntéze či štěpení bílkovin, polysacharidů, tuků a nukleových kyselin. Genetiku a variabilitu mikroorganismů spolu se základy genetiky uvádí kapitola osmá. Indikátory ekologického znečištění vod, koloběhy prvků v přírodě a specifické skupiny organismů ve vztahu k prostředí, jejich význam, způsoby detekce a kultivace, popisuje kapitola devátá. Desátá kapitola je kompletním přehledem mikrobiologického vyšetřování různých typů vzorků. Uvádí základy mikroskopické analýzy a přípravy preparátů, charakter prostředí laboratoře a jednotlivé metodiky detekce mikroorganismů. Větší část textu je věnována hygienickým indikátorům jakosti vod a jejich významu pro člověka v souladu s platnou legislativou. Specifikováno je i vyhodnocování vzorků odpadní vody a kalů. Systémové prvky jakosti a důvody uplatňování systému jakosti na poli mikrobiologie specifikuje jedenáctá kapitola. Termíny a definice, použité v textu, jsou ve dvanácté kapitole, tj. v terminologickém slovníku. Třináctá kapitola je přehledem doporučené literatury k dalšímu studiu oboru.

  • 1 CHARAKTERISTIKA OBORU MIKROBIOLOGIE
   • 1.1 Úvod do studia
   • 1.2 Historie oboru
    • 3.2.1.1 Jádro
    • 3.2.1.2 Cytoplazma
    • 3.2.1.3 Ribozómy
    • 3.2.1.4 Cytoplazmatická membrána
    • 3.2.1.5 Buněčná stěna
    • 3.2.1.6 Pouzdro
    • 3.2.1.7 Fimbrie
    • 3.2.1.8 Bičíky
  • 2 NEBUNĚČNÉ ORGANISMY
   • 2.1 Viry
   • 2.2 Viroidy
  • 3 BUNĚČNÉ ORGANISMY
   • 3.1 Říše archebakterie Archaebacteria
   • 3.2 Říše eubakterie Eubacteria, podříše bakterie Bakteria
    • 3.2.1 Stavba bakteriální buňky
    • 3.2.2 Fyzikální a chemická charakteristika bakterií
     • 3.2.2.1 Fyzikální vlastnosti povrchů bakterií
     • 3.2.2.2 Chemické složení bakterií
    • 3.2.3 Systematické rozdělení bakterií
     • 3.2.3.1 Oddělení gramnegativních bakterií Gracilicutes
     • 3.2.3.2 Oddělení grampozitivních bakterií Firmicutes
     • 3.2.3.3 Oddělení mykoplazmat Tenericutes
   • 3.3 Říše houby Fungi
    • 3.3.1 Stavba buňky hub
     • 3.3.1.1 Buněčná stěna
     • 3.3.1.2 Cytoplazmatická membrána
     • 3.3.1.3 Cytoplazma
     • 3.3.1.4 Jádro a jadérko
     • 3.3.1.5 Endoplazmatické retikulum
     • 3.3.1.6 Golgiho systém (komplex)
     • 3.3.1.7 Mitochondrie
     • 3.3.1.8 Vakuoly
     • 3.3.1.9 Bičíky
    • 3.3.2 Chemické složení mikromycet
    • 3.3.3 Systém hub
     • 3.3.3.1 Oddělení hlenky Myxomycota
     • 3.3.3.2 Oddělení Chytridiomycota
     • 3.3.3.3 Oddělení Oomycota
     • 3.3.3.4 Oddělení vlastní houby Eumycota
      • 3.3.3.4.1 Třída spájivé houby Zygomycetes
      • 3.3.3.4.2 Třída vřeckaté, vřeckovýtrusé houby Ascomycetes
      • 3.3.3.4.3 Třída stopkovýtrusé houby Basidiomycetes
      • 3.3.3.4.4 Skupina nedokonalé houby Fungi imperfecti, Deuteromycetes
  • 4 MIKROORGANISMY A JEJICH PROSTŘEDÍ
   • 4.1 Abiotické faktory
    • 4.1.1 Teplota
    • 4.1.2 Záření
    • 4.1.3 Ultrazvuk
    • 4.1.4 Sucho
    • 4.1.5 Hydrostatický tlak
    • 4.1.6 Osmotické jevy a selektivní permeabilita
    • 4.1.7 pH a oxidoredukční potenciál
   • 4.2 Biotické faktory
   • 4.3 Charakter životního prostředí mikroorganismů
    • 4.3.1 Životní prostředí virů
     • 4.3.1.1 Onemocnění člověka způsobené viry
    • 4.3.2 Životní prostředí bakterií
     • 4.3.2.1 Onemocnění člověka způsobené bakteriemi
    • 4.3.3 Životní prostředí hub
  • 5 RŮST, DĚLENÍ A REPRODUKCE ŽIVÝCH SOUSTAV
   • 5.1 Růst a reprodukce virů
   • 5.2 Růst a dělení prokaryotických buněk
    • 5.2.1 Růst bakterií v kultuře
    • 5.2.2 Rychlost růstu a rychlost dělení
    • 5.2.3 Klidová stádia bakterií (spory, konidie)
   • 5.3 Růst a dělení eukaryotických buněk
   • 5.4 Rozmnožování hub
  • 6 ENZYMATICKÁ VÝBAVA MIKROORGANISMŮ
   • 6.1 Enzymy a jejich charakteristika
   • 6.2 Tvorba enzymů a účinek fyzikálně chemických faktorů na jejich aktivitu
    • 6.2.1 Tvorba enzymů
    • 6.2.2 Účinek teploty, pH a záření na činnost enzymů
   • 6.3 Charakter, průběh a rychlost enzymatických reakcí
   • 6.4 Energetika enzymatických reakcí
   • 6.5 Enzymatické reakce
  • 7 VÝŽIVA A METABOLISMUS MIKROORGANISMŮ
   • 7.1 Požadavky mikroorganismů na výživu a energii
    • 7.1.1 Vztah mikroorganismů ke zdroji uhlíku
    • 7.1.2 Způsob využití zdroje energie mikroorganismy
    • 7.1.3 Vztah mikroorganismů k molekulárnímu kyslíku
    • 7.1.4 Požadavky na zdroje dusíku
    • 7.1.5 Požadavky na stopové prvky
    • 7.1.6 Růstové faktory a jejich využití mikroorganismy
   • 7.2 Metabolismus foto-, chemolitotrofních a organotrofních mikroorganismů
    • 7.2.1 Metabolismus fotolitotrofních bakterií
    • 7.2.2 Metabolismus chemolitotrofních bakterií
    • 7.2.3 Metabolismus organotrofních bakterií
   • 7.3 Metabolismus polysacharidů, bílkovin a lipidů
    • 7.3.1 Metabolismus polysacharidů
     • 7.3.1.1 Anaerobní disimilace polysacharidů
     • 7.3.1.2 Aerobní disimilace polysacharidů
     • 7.3.1.3 Tvorba polysacharidů
    • 7.3.2 Metabolismus aminokyselin a bílkovin
     • 7.3.2.1 Metabolismus aminokyselin
     • 7.3.2.2 Metabolismus bílkovin
    • 7.3.3 Metabolismus nukleových kyselin
    • 7.3.4 Metabolismus lipidů
    • 7.3.5 Metabolismus mikroorganismů
  • 8 GENETIKA A VARIABILITA MIKROORGANISMŮ
   • 8.1 Charakter a vlastnosti DNA
    • 8.1.1 DNA eukaryotických organismů
     • 8.1.1.1 Syntéza DNA
    • 8.1.2 DNA prokaryotických organismů
    • 8.1.3 Mutace
   • 8.2 Charakter a vlastnosti RNA
    • 8.2.1 Biosyntéza RNA
     • 8.2.1.1 Biosyntéza tRNA
     • 8.2.1.2 Biosyntéza rRNA
     • 8.2.1.3 Biosyntéza mRNA
   • 8.3 Biosyntéza nukleových kyselin u virů a viroidů
    • 8.3.1 Biosyntéza nukleových kyselin u virů
    • 8.3.2 Biosyntéza nukleových kyselin u viroidů
   • 8.4 Variabilita a sexuální procesy u mikroorganismů
    • 8.4.1 Variabilita mikroorganismů
    • 8.4.2 Sexuální procesy u mikroorganismů
   • 8.5 Proteosyntéza
   • 8.6 Molekulární mikrobiologie – ve zkratce
  • 9 INDIKÁTORY EKOLOGICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VOD
   • 9.1 Koloběh kyslíku
   • 9.2 Koloběh uhlíku
   • 9.3 Koloběh dusíku
   • 9.4 Koloběh síry
   • 9.5 Koloběh železa a manganu
   • 9.6 Koloběh fosforu
  • 10 MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ VOD
   • 10.1 Mikroskopické vyšetřování vzorků
    • 10.1.1 Mikroskopické preparáty a barvicí techniky
    • 10.1.2 Barvicí techniky, barvené preparáty
    • 10.1.3 Makrofotografie
   • 10.2 Mikrobiologická laboratoř a její vybavení
    • 10.2.1 Zařízení a přístrojové vybavení laboratoře
    • 10.2.2 Kultivační média
    • 10.2.3 Odběr a předúprava vzorků
    • 10.2.4 Očkování vzorků a kultivační metody
    • 10.2.5 Množství vzorku
    • 10.2.6 Podstata identifikace mikroorganismů
   • 10.3 Mikroorganismy jako indikátory pro zjištění nezávadnosti vody
   • 10.4 Mikrobiologické metody a stanovení mikroorganismů
    • 10.4.1 Indikátory obecného znečištění
     • 10.4.1.1 Stanovení životaschopných mikroorganismů
     • 10.4.1.2 Stanovení organotrofních bakterií
    • 10.4.2 Indikátory fekálního znečištění
     • 10.4.2.1 Koliformní bakterie
     • 10.4.2.2 Termotolerantní koliformní bakterie
     • 10.4.2.3 Presumptivní Escherichia coli
     • 10.4.2.4 Intestinální enterokoky
     • 10.4.2.5 Klostridia
    • 10.4.3 Hygienicky významné mikroorganismy
     • 10.4.3.1 Pseudomonas aeruginosa
     • 10.4.3.2 Stafylokoky
     • 10.4.3.3 Streptokoky
     • 10.4.3.4 Anaskogenní kvasinky rodu Candida
     • 10.4.3.5 Legionely
     • 10.4.3.6 Salmonely
   • 10.5 Mikrobiologické vyhodnocení vzorků odpadních vod
    • 10.5.1 Kultivační metody u vzorků odpadních vod
     • 10.5.1.1 Stanovení sporulátů (aerobních a anaerobních)
    • 10.5.2 Mikroskopické vyhodnocení aktivovaného kalu
    • 10.5.3 Technologická doporučení pro boj s vláknitými mikroorganismy
   • 10.6 Legislativa a mikrobiologické ukazatele jakosti vod
    • 10.6.1 Mikrobiologické ukazatele dle platných norem
    • 10.6.2 Mikrobiologické ukazatele v surové vodě
    • 10.6.3 Mikrobiologické ukazatele v pitné a balené vodě
    • 10.6.4 Mikrobiologické ukazatele v teplé vodě
    • 10.6.5 Mikrobiologické ukazatele v bazénové vodě a na přírodních koupalištích
    • 10.6.6 Minimální požadavek na mikrobiologický rozbor
   • 10.7 Metody resuscitace poškozených mikroorganismů
  • 11 SYSTÉM JAKOSTI NA ÚSEKU MIKROBIOLOGIE
   • 11.1 Důvody a cíle uplatňování systému jakosti
    • 11.1.1 Postup tvorby systému jakosti a jeho řízení
   • 11.2 Proces zabezpečení, řízení a kontroly jakosti zkoušek
    • 11.2.1 Zabezpečení jakosti odběru vzorků
    • 11.2.2 Kontrola jakosti používaných materiálů, chemikálií a médií
    • 11.2.3 Kontrola čistoty prostředí a laboratorního nádobí
    • 11.2.4 Zabezpečení jakosti měřicího zařízení
    • 11.2.5 Kalibrace zkušební metody
    • 11.2.6 Slepé stanovení
    • 11.2.7 Validace a verifikace zkušební metody
    • 11.2.8 Statistická regulace zkušební metody
    • 11.2.9 Odhad nejistoty
    • 11.2.10 Prověřování a zlepšování jakosti
   • 11.3 Systém jakosti - trend současnosti
  • 12 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK
  • 13 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi