Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Vydavatelství VŠCHT Praha
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCISVydavatelství  → Katalog → Publikace
iduzel: 22937
idvazba: 29138
šablona: stranka_submenu
čas: 8.8.2022 09:16:11
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: http://147.33.74.135/rest/katalog/publikace
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číst online
Export citace

Fyzika I


Autor Hofmann Jaroslav, Urbanová Marie
Vydavatel VŠCHT Praha (0. vydání, verze 1.0, 2005)
Počet stran 327
Nelze koupit

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k 25. 1. 2022. Doprava zboží na území České republiky je zajišťována prostřednictvím společnosti PPL. Zásilky do zahraničí jsou odesílány prostřednictvím PPL jako dobírka.

  • 1 Úvod
   • 1.1 Předmět fyziky
   • 1.2 Fyzikální veličiny a jejich jednotky
   • 1.3 Základy vektorového počtu
    • 1.3.1 Skaláry a vektory
    • 1.3.2 Operace s vektory v pravotočivé soustavě kartézských souřadnic
    • 1.3.3 Diferenciální operace s vektory
  • 2 Mechanika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů
   • 2.1 Kinematika hmotného bodu
    • 2.1.1 Poloha, rychlost, zrychlení
    • 2.1.2 Rozklad rychlosti a zrychlení do tečného a normálového směru
    • 2.1.3 Charakteristika některých pohybů
    • 2.1.4 Relativnost pohybu
   • 2.2 Dynamika hmotného bodu
    • 2.2.1 Síla, setrvačná hmotnost
    • 2.2.2 Newtonovy pohybové zákony
    • 2.2.3 Některé síly v přírodě
    • 2.2.4 Použití druhého pohybového zákona
    • 2.2.5 Gravitační zákon
    • 2.2.6 Práce a výkon
    • 2.2.7 Kinetická energie
    • 2.2.8 Potenciální energie
    • 2.2.9 Zákon zachování mechanické energie
   • 2.3 Mechanika soustavy hmotných bodů
    • 2.3.1 Hmotný střed soustavy
    • 2.3.2 I. věta impulzová
    • 2.3.3 Zákon zachování mechanické energie pro soustavu hmotných bodů
    • 2.3.4 Rázy (kolize)
  • 3 Mechanika tuhého tělesa
   • 3.1 Kinematika tuhého tělesa
    • 3.1.1 Úhlové veličiny
    • 3.1.2 Popis pohybů tuhého tělesa
   • 3.2 Dynamika tuhého tělesa
    • 3.2.1 Moment setrvačnosti tělesa
    • 3.2.2 Moment síly
    • 3.2.3 Moment hybnosti
    • 3.2.4 II. impulzová věta
    • 3.2.5 Pohybová rovnice pro tuhé těleso
    • 3.2.6 Práce a výkon síly při pohybu tuhého tělesa
    • 3.2.7 Věta o kinetické energii pro tuhé těleso
   • 3.3 Statika tuhého tělesa
    • 3.3.1 Podmínky rovnováhy tuhého tělesa
    • 3.3.2 Zjednodušení soustavy sil, těžiště tělesa
  • 4 Mechanika kontinua
   • 4.1 Kontinuum
    • 4.1.1 Síly v kontinuu
    • 4.1.2 Podmínky rovnováhy a pohybová rovnice kontinua
   • 4.2 Deformace pevných těles, Hookeův zákon
    • 4.2.1 Deformace tahem a tlakem
    • 4.2.2 Deformace smykem a krutem
   • 4.3 Mechanika tekutin
    • 4.3.1 Kinematika kapalin
    • 4.3.2 Hydrodynamika ideální kapaliny
    • 4.3.3 Proudění reálné kapaliny
  • 5 Kmity a vlnění
   • 5.1 Harmonické kmity
    • 5.1.1 Netlumené a tlumené harmonické kmity
    • 5.1.2 Geometrické znázornění harmonických kmitů
    • 5.1.3 Skládání kmitů
   • 5.2 Vlnění
    • 5.2.1 Popis vlnění
    • 5.2.2 Vlnová rovnice
    • 5.2.3 Rychlost šíření mechanického vlnění
    • 5.2.4 Výkon přenášený vlněním. Intenzita vlnění
    • 5.2.5 Interference vlnění
    • 5.2.6 Stojaté vlnění
  • 6 Optika
   • 6.1 Světlo jako vlnění
    • 6.1.1 Povaha světla
    • 6.1.2 Odraz a lom rovinné vlny na rozhraní
    • 6.1.3 Změna fáze a vlnové délky na rozhraní dvou prostředí
    • 6.1.4 Interference na tenké vrstvě
    • 6.1.5 Interference světla ze soustavy štěrbin
    • 6.1.6 Ohyb na štěrbině
    • 6.1.7 Rozlišovací schopnost optických přístrojů
    • 6.1.8 Optická mřížka
    • 6.1.9 Základní pojmy optického zpracování
    • 6.1.10 Zobrazení odrazem
    • 6.1.11 Optické přístroje
  • 7 Elektrostatické pole
   • 7.1 Elektrický náboj
   • 7.2 Coulombův zákon
   • 7.3 Elektrostatické pole ve vakuu
    • 7.3.1 Elektrostatické pole bodového náboje a soustavy bodových nábojů
    • 7.3.2 Elektrostatické pole dipólu
    • 7.3.3 Grafické znázornění elektrostatického pole
    • 7.3.4 Elektrostatické pole spojitě rozložených nábojů
    • 7.3.5 Gaussova věta elektrostatiky
    • 7.3.6 Aplikace Gaussovy věty
    • 7.3.7 Potenciál elektrostatického pole bodových nábojů
    • 7.3.8 Potenciální energie soustavy bodových nábojů
    • 7.3.9 Potenciál elektrostatického pole spojitě rozloženého náboje
    • 7.3.10 Ekvipotenciální plochy
    • 7.3.11 Potenciál a intenzita elektrostatického pole
    • 7.3.12 Elektrický dipól v homogenním elektrostatickém poli
   • 7.4 Elektrostatické pole v dielektrikách
    • 7.4.1 Polarizace dielektrika
   • 7.5 Kondenzátory, kapacita
    • 7.5.1 Kapacita deskového kondenzátoru
    • 7.5.2 Kapacita válcového kondenzátoru
    • 7.5.3 Řazení kondenzátorů
   • 7.6 Energie elektrostatického pole nabitých vodičů
   • 7.7 Nabíjení těles a některé aplikace elektrostatických jevů
  • 8 Stejnosměrné obvody
   • 8.1 Bodový náboj v homogenním elektrostatickém poli
   • 8.2 Elektrický proud, proudová hustota
   • 8.3 Ohmův zákon
   • 8.4 Práce a výkon elektrického proudu, Jouleův zákon
   • 8.5 Elektromotorické napětí
   • 8.6 Řešení stejnosměrných obvodů
    • 8.6.1 Rovnice kontinuity elektrického proudu, I. Kirchhoffův zákon
    • 8.6.2 Jednoduchý stejnosměrný obvod, II. Kirchhoffův zákon
    • 8.6.3 Rozvětvené stejnosměrné obvody
   • 8.7 Měření ve stejnosměrných obvodech
    • 8.7.1 Regulace proudu a napětí
    • 8.7.2 Měření proudu a napětí, změna rozsahu měřicích přístroj
    • 8.7.3 Můstková metoda měření elektrického odpor
    • 8.7.4 Měření elektromotorického napětí kompenzační metodou
  • 9 Magnetické pole
   • 9.1 Popis magnetického pole ve vakuu
    • 9.1.1 Magnetická síla na náboj a proudovodič
   • 9.2 Magnetické pole ve vakuu
    • 9.2.1 Magnetické pole proudovodiče, Biotův-Savartův zákon
    • 9.2.2 Magnetické pole proudové smyčky
    • 9.2.3 Ampérův zákon
    • 9.2.4 Síla mezi dvěma rovnoběžnými dlouhými vodiči
    • 9.2.5 Vlastnosti magnetického pole ve vakuu
   • 9.3 Pohyb nabitých částic v elektrickém a magnetickém poli
    • 9.3.1 Pohyb částice v homogenním magnetickém poli
    • 9.3.2 Pohyb částice v homogenním elektrickém a magnetickém poli
   • 9.4 Magnetické pole v látkách
    • 9.4.1 Magnetismus elektronu v atomu
    • 9.4.2 Magnetika
    • 9.4.3 Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus
  • 10 Elektromagnetické pole
   • 10.1 Elektromagnetická indukce
    • 10.1.1 Celkový magnetický tok
    • 10.1.2 Faradayův zákon elektromagnetické indukce
    • 10.1.3 Indukované elektromotorické napětí v pohybujícím se vodiči
    • 10.1.4 Vlastní indukčnost, přechodný děj v obvodu s vlastní indukčnéstí
    • 10.1.5 Vzájemná indukčnost
   • 10.2 Energie magnetického pole
   • 10.3 Elektromagnetické vlnění
    • 10.3.1 Energie přenášená elektromagnetickým vlněním
   • 10.4 Střídavé obvody
    • 10.4.1 Generátor střídavého harmonického napětí, střídavý proud
    • 10.4.2 Střední a efektivní hodnota střídavého proudu
    • 10.4.3 Výkon střídavého proudu
    • 10.4.4 Symbolické znázornění okamžitých hodnot střídavých veličin
    • 10.4.5 Řešení střídavých obvodů
    • 10.4.6 Ohmův zákon v komplexní symbolice, komplexní impedance
    • 10.4.7 Sériový rezonanční obvod RLC
  • 11 Úvod do kvantové fyziky
   • 11.1 Záření černého tělesa
    • 11.1.1 Vlastnosti záření černého tělesa
    • 11.1.2 Einsteinovy koeficienty absorpce a emise
    • 11.1.3 Laser
   • 11.2 Elektrony a fotony
    • 11.2.1 Fotoelektrický jev
    • 11.2.2 Comptonův jev
    • 11.2.3 Rentgenové záření (X-záření)
    • 11.2.4 Vlnové vlastnosti částic, de Broglieova hypotéza
    • 11.2.5 Princip neurčitosti
  Aktualizováno: 22.10.2015 14:13, Autor: Petr Čech

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Vydavatelství VŠCHT Praha, technický správce Výpočetní centrum
  zobrazit plnou verzi